99822. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges rostos anyag nyújthatóságának és rugalmasságának fokozására

Megjelent 193Q . évi má jvi s hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99823. SZÁM. — XIVa/1 OSZTÁLY. Eljárás mesterséges rostos anyag nyújthatóságának és rugalmasságának fokozására. J)r. Lilienfeld Leon vegyész Wien. A bejelentés napja 1928. évi november hó 20-ika. Angolországi elsőbbsége 1927. évi november hó 21-ike. A találmány mesterséges rostok kezelé­sére szolgáló eljárásra vonatkozik és azon alapszik, hogy a mesterséges rostok nyújthatósága és rugalmassága teteme-5 sen növelhető, ha azokat alkali oldattal és széndisulíiddal (CS2 ) kezeljük. A találmány, mely a mesterséges ros­toknak ezen reagensekkel való kezelésé­ben áll, mesterséges rostokra, főleg oly ) műselyemre, mely cellulózából vagy cel­lulozahydratból áll, vagy ezeket tartal­mazza, — pl. viscosa-selyemre, rézoxyd­ammoniak-selyemre és nitrát-selyemre — alkalmazható. „Viscosa-selyem" alatt i alább mindazon és valamennyi oly sely­met (vagy rostot, fonalat, szálat stb.) ér­tek, mely viscosából az ismeretes kicsapó szerek) bármelyikének alkalmazásával készül. A találmány tárgyát képező eljá­) rás különös műsziaki fontossággal bír nagy szilárdságuk által kitűnő mestersé­ges rostokra, pl. oly mesterséges rostokra való alkalmazásában, melyeket viscosá­nak erős ásványi savból, különösen erős 5 kénsavból álló, vagy azt tartalmazó fonó­fürdőben való fonása által állítunk elő — amint az pl. a 93.497 számú szabadalmam­ban le van írva. Erős ásványi sav alatt, vagy erős kén­) sav alatt oly ásványi sav értendő, mely­nek ásványi sav, — pl. kénsav, — tar­talma legalább 50% H2 SC4 -t tartalmazó kénsav kénsavtartalmának felel meg. A mesterséges rostot alkali oldíattal és » széndisulíiddal egyidejűleg, vagy ezen reagensekkel külön-külön, bármily sor­rendben, kezelhetjük. Azaz a rostot elő­ször alkalioldattal és azután széndisul­íiddal vagy először széndisulíiddal és az­után alkalioldattal vagy széndisulfid és 40 alkalioldat keverékével kezelhetjük; e ke­verék sziéndisulfidnak alkali oldatban való emuisiója lehet. Fontos, hogy az alkalioldattal és szén­disulíiddal való kezelés olyan legyen, 45 hogy a mesterséges rostok ne , legyenek xianthogensavas sók képződésének túl nagy, azaz oly mértékben alávetve, hogy azok a kezelés közben túl nagy mérték­ben feloldódnak vagy felduzzadnak vagy 50 felbomlanak. Túl intenzív kezelés elkerü­lése céljából, a széndisulfidnak alkali je­lenlétében való hatásának időtartamát alkalmasan kell megválasztani; ezen idő­tartam ne legyen túl hosszú vagy pedig 55 az alkali oldat ne legyen igen erős. Azon veszély, hogy a mesterséges rostok felol­dódnak vagy túlságosan megduzzadnak, igen csekély, ha a rostot először szén­disulfiddal telítjük és csak azután kezel- 60 jük azt valamely alkaloidoldattal vagy pedig ha a rostot széndisulfid és alkali­oldat keverékével, pl. emuisiójával ke­zeljük. Gélszerű a kezelést olymódon végezni, 65 hogy a rostok ne, vagy pedig csak mér­sékelt húzásnak legyenek alávetve; ha azonban a kezelés bármely szakában na­gyobb mértékű húzás alkalmaztatik, ak­kor kívánatos, hogy a húzást még egy 70 oly pillanatban megszüntessük vagy csök­kentsük, amikor a rost rákövetkező ösz­szemenése még lehetségesnek látszik — előnyösen, mielőtt a rost az alkalioldatot elhagyja. 75 A mesterséges rostokat a kezelésnek, a találmány értelmében, alávethetjük, amíg azok szárazok, vagy nedvesek; ilymódou

Next

/
Thumbnails
Contents