99819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényérzékeny rétegek előállítására

Megjelent 193Q. évi májvis hó 15-én. 4 MAGYAR KIRÁLYI S^Bft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99819. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Eljárás fényérzékeny rétegek előállítására. Kalle & Co. A.-G. Wiesbaden-Biebrich. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi november hó 2-ika. Azt találtuk, hogy arilazidek segítségé­vel, melyeket ismert módon pl. diazo­vegyületeknek nátriumaziddal való csere­bomlása révén állíthatunk elő, fényérzé-5 keny rétegeket készíthetünk. E célból az arilazideket vízben vagy szerves oldószerekben, mint pl. alkohol­ban föloldjuk, s az oldatokat alzatra, pl. papírra vagy filmre visszük föl. Ha ilyen 10 rétegeket fénynek teszünk ki, akkor azo­kon a helyeken, ahol a fény behat, festő­anyagok képződnek, míg a fénytől nem érintett helyek változatlanul maradnak, így tehát megvilágítás által negatív után 15 pozitív képet kapunk. A képek színe az arilazidek megválasztásától függ, s hatal­munkban van, bizonyos szubsztituensek­kel biró arilazidek használata által min­den lehető színben, így pl. sárga, barna, 20 vörös ibolyától feketéig terjedő árnyala­tokban képeket előállítani. A színárnyalatokat és a képek valódi­ságát továbbá bázisoknak, savaknak vagy fémsóknak a fényérzékeny réteghez vagy 25 a mosófürdőkhöz való hozzáadása révén is befolyásolhatjuk. Az arilazideket kol­loidok, pl. zselatin, kollodium és egyebek jelenlétében is használhatjuk. Alkalmaz­hatók továbbá azidek keverékei is. A réte-30 gekhez továbbá stabilizátorokat, mint pl. glukózét, borkősavat és ezek sóit és aro­matikus szulfosavakat adhatunk. Meg­világítás után elegendő az el nem bomlott anyagnak vízzel vagy más alkalmas oldó-35 szerrel való egyszerű kimosása, hogy a képeket tartósakká tegyük. Példák: 1. Papirost diazoszalicilsav és nátrium­azid cserebomlási termékének 3%-os sem­leges vagy gyengén alkáliás, vizes oldata- 40 val bekenünk, negatív alatt fénynek tesz­szük ki s az előállított képet vízzel mos­suk. Barna, pozitív másolatot kapunk. Ha a fényérzékeny oldatot gyengén sava­nyúra állítjuk be, akkor sárgába játszó 45 másolatot nyerünk. 2. 2.5 súlyrész 4-azido-1.2-fenolkarbon­savat éppen szükséges mennyiségű nát­ronlúg hozzáadása mellett 50 térfogatrész vízben oldunk. Az oldathoz 0.8 súlyrész 50 bórsavat és 0.6 súlyrész borkősavat adunk. A részben kivált azidoszalicilsavat hígí­tott nátronlúggal ismét feloldjuk. A ka­pott oldattal valamely papír zselatinréte­gét átitatjuk. Negatív alatt való megvilá- 55 gítás s rákövetkező nedvesítés után barna árnyalatú képeket kapunk. A zselatin­réteg átitatása helyett a 4-azidoszalicil­savat mint zselatinemulziót is fölvihetjük a papírra. 60 3. 2 súly rész 4-azido-l,2-fenolkar bon­savat 25 térfogat vízben ammóniák hozzá­adása mellett oldunk és 0.5 súlyrész réz­szulfátot adunk hozzá. A fellépő lecsapó­dást nátronlúg hozzáadásával ismét old- 65 juk. Ha ezt az oldatot baritpapírra ken­jük, szárítjuk s negatív alatt megvilágít­juk, akkor pozitív képet kapunk, mely vízzel való kezelés után sárgásbarna ár­nyalatot mutat. 70 A 3. példa szerint előállított papírral, mely rézszulfát helyett 0.5 súlyrész cink­kloridot tartalmaz, ugyanolyan előállítási mód mellett ibolyásbarna árnyalatú képe­ket nyerhetünk. Ha a rézszulfátot ugyan- 75 olyan súlyú titánoxaláttal helyettesítjük, úgy hasonló módon vörösesbarna árnya­latú képeket kaphatunk. Ha rézszulfát he­lyett 0.7 súlyrész nikkelklorürt veszünk,

Next

/
Thumbnails
Contents