99769. lajstromszámú szabadalom • Pavillon oly állandó, csoportos kiállításhoz, amelynél felvilágosítást nyujtó személy működik közre

Megjelent 1930. évi május li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99769. SZÁM. — VlII/h. OSZTÁLY. Pavillon oly állandó, csoportos kiállításhoz, amelynél felvilágosítást nyújtó személy működik közre. Máthé István magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 15-ike. A találmány tárgya állandó, csoportos kiállítás rendezésére alkalmas pavillon, amely kiállításnál valamennyi csoportot kezelő, felvilágosítást nyújtó és esetleg 5 megrendeléseket felvevő személy működik közre. A találmány szerint kiképezett pavillon különleges rendszere lehetővé teszi: 1. hogy 12., 18., 24. stb. különböző árucsoport jól 10 látható módon legyen kiállítható; 2. hogy az egyes árucsoportokat szállító cégek ne­vét és egyéb adatait a megtekintő azonnal megtalálhassa; 3. hogy az illető cég ár­jegyzékeit, rendelőkönyveit és egyéb, az 15 áruk ismertetésére és eladására vonatkozó, egyébként csukott helyen levő nyomtatvá­nyait a csoportok felügyeletével megbízott személy bármikor, egy fogásra elővehesse, A találmány tárgyának egy célszerű ki-20 viteli alakja a csatolt rajzon van feltün­tetve és pedig az 1. ábrán alaprajzban. A 2. ábra a pavillon elölnézete, míg a 3. ábra az 1. ábrának a III—III vonal 25 mentén fektetett, függőleges hosszmet­szete. A 4. ábra végül oldalnézet. A pavillon váza, mint azt az 1. ábrából látjuk, pl. L- és T-vasakból van összeál-30 lítva, teteje pedig célszerűen bádogból van. A pavillon elülső (X) része a köröskörül díszes lemezzel borított, alsó (7) részre so­rakozó A, B, 0... L fülkékből áll, amelye­ket minden oldalról üveglapok határolnak. 35 Ezek a lapok, megfelelően, a vázat alkotó L- és T-vasakra vannak erősítve. Az egyes fülkék alsó lapjait képező (8) üveglapokat a (18) harántléceken kívül még a fenék­lapok közepén áthaladó (19) T-vasak is megtámasztják, hogy jobban megterhel- 40 hessiik azokat. A fülkék alatti és feletti, hádoglapokkal fedett (7) és (9) tereket a lentről felfelé és fentről lefelé világító (10), illetve (11) világítótestekkel látjuk el, ame­lyek a kiállítófülkéket lentről felfelé 03 45 fentről lefelé átvilágítják. Hogy ezek a világítótestek kívülről ne legyenek látha­tók és hogy világításuk elszórt fényű le­gyen, a fülkéket határoló, legfelső és leg­alsó lap homályos üvegből készül. Végül 50 az A, B, C, D... L kiállítóíülke jeleit sor­ban feltüntető táblán a kiállítók adatai (név, cím stb.) vannak felsorolva. A hátsó (Y) rész (3, 4, 5) oldalain, deszka­fallal lehet borítva, amely kívül valamely 55 célszerű védőbevonattal bír. Az elválasztó (Z) folyosó felé eső (6) oldal díszes kivitelű lehet, pl. valamilyen természetes színben fényezett k em é n y fabevonat tal lehet el­látva. 60 A hátsó (6) fal közepén (12) tükörrel el­látott (11) ajtó a (13) szekrénybe nyílik, amelyben a kiállításra felügyelő személy felső ruháit tarthatja. A (11) ajtótól két­oldalt a kiállítófülkék helyzetének meg- 65 felelően (betűk, számok stb. útján) jelölt fiókok vannak elhelyezve. A kiviteli példában például 12 kiállító­fülkéinek megfelelően 12, a fülkék jelzésé­vel megegyezően, A... L betűkkel jelölt 70 fiók van elrendezve. Ezekben vannak az egyes kiállított csoportokra vonatkozó nyomtatványok. Az egyenként 6—6 fiókból álló csoportok felett egy-egy további, nagyobb terjedelmű 75 (Q, R) fiókot alkalmazunk, amelyekben a

Next

/
Thumbnails
Contents