99753. lajstromszámú szabadalom • Fedélemelő bádogdobozokhoz

Megjelent 1930. évi május hó 200 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99753. SZÁM. — XVI/a. OSZTÁLY. Fedélemelő bádogdobozokhoz. Polák Bohumil gyáros Prag-Karlin és Kurpiel Ladislaus kereskedő Prága. A bejelentés napja 1929. évi julius hó 2-ika. A találmány bádogdobozokhoz való fedél­emelőre vonatkozik, mely fémlemezből sajtolt, alacsony csészéből áll, melynek ke­rületéhez egymással szemben fekvő helye-5 ken üreges, a fedélemelő felső felülete fölé nyúló és fogantyúul szolgáló szemölcsök csatlakoznak akként, hogy ezeknek kerü­lete a dobozemelő hosszabbított körvona­lában fekszik. A találmány célja ezen sze-10 mölcsök sajátos kiképzése révén a szemöl­csöknek a dobozemelővel való ellenálló­képes összeköttetése, miután kitűnt, hogy a fedélemelőt képező fémlemez egyszerű áthajtása által létesített összeköttetés a 15 fedélemelő és a szemölcsök között nem eléggé ellenállóképes ahhoz, hogy a sze­mölcsök kihajlítását megakadályozhassa. A találmány értelmében a szemölcsök keskeny, a fedélemelő kontúrján kívül 20 fekvő, húzott csészéknek vannak kiké­pezve, melyek oldalfalai a fedélemelő fene­kéből kisajtolt, a fedélemelő közepe felé egymáshoz közeledő részekbe mennek át. Ezen részek a fedélemelő kontúrján belül 25 üreges bordát képeznek, melynek alsó szélei a fedélemelő anyagával kifelé nyi­tott szögprofilt határoznak meg, mely a szemölcsök által képezett fogantyúknak a fedélemelővel való lényegesen erősbített 30 összeköttetését biztosítja. A találmány lehetővé teszi azt is, hogy a fedélemelő alaprajzi alakja a csészeszerű szemölcsök oldalirányú lapítása által a fedélemelő végei felé, fokozatosan, görbe 35 átmenettel keskenyedő alakra vezettessék át, minek folytán a fedélemelőt képező csészefala a doboz fedelére emelőhatását fokozatosan fejti ki. A fogantyúkat képező csészeszerű szemölcsök laposranyomása oly mértékű is lehet, hogy a fedélemelőnek 40 a csészefalba és a csésze szélébe eső végei, melyek az előbb említett szögprofilhoz tartoznak, érintkeznek, amiáltal lehetővé válik, hogy a fedélemelőnek egy körös­körül zárt alakot adjunk. A szögprofilnak 45 egyébként egymással szemben bizonyos távolságban fekvő végei ezáltal egymásra támaszkodnak, ami az emelőszervül szol­gáló csészefalnak szilárdságát a fedél­emelő végein lényegesen megnöveli. 50 A rajzon a találmány szerinti fedél­emelő két foganatosítási példája látható. Az 1., 2. és 3. ábra az egyik foganatosítás előlnézetét, oldalnézetét, illetve alulnéze­tét mutatja. A 4., 5. és 6. ábrán a második 55 foganatosítási példa elölnézete, oldal­nézete, illetve alulnézete látható. A 7. ábra a fogantyún át az 5. ábra (x--x) vonala mentén vett metszet. A fedélemelő csészealakú fémlemezda- 60 rabból áll, melynek körülfutó (1) fala ki­hajlított (2) szegélyt képez. A csésze fe­neke középen (3)-nál be van sajtolva és nyí­lással van ellátva a fedőemelőt a doboz alsó részén forgathatóan fogvatartó szegecs 65 számára. A fedélemelő átmérősen szemben­fekvő helyein a fedélemelő kontúrján kí­vül fekvő, keskeny fogantyúként szolgáló (4) csészék vannak húzva. Ezen csészék oldalfalai (5) hosszabbítások révén rész- 70 ben a fedélemelő feneke fölé terjednek és ezen hosszabbítások felfelé nyúló, kettős­falu, üreges bordákat képeznek. Ezen üreges bordák alsó széle kifelé nyitott (6) szögprofillal fedélemelő fenekének anya- 75 gába megy át. Az üreges (5) bordák ha-

Next

/
Thumbnails
Contents