99737. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hengerelt acélmunkadarabok gyártására

^ Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99737. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Eljárás hengerelt acélmunkadarabok gyártására. Das Chopra Naraina és Bulién Frederick John tanácsadó fémkohászok London. A bejelentés napja 1927. évi április hó 30-ika. A találmány hengerelt acélmunkadara­bok gyártására vonatkozik. Ezt az eljá­rást világosság és egyszerűség kedvéért acélsínek gyártásával kapcsolatban írjuk 5 le. Magától értetődik azonban, hogy a találmány nem szorítkozik sínek gyártá sára, hanem általában véve hengerelt acélmunkadarabok gyártására, mindenütt alkalmazható, ahol a találmány szerinti, 10 alább ismertetendő sajátos fémkohászati hatások figyelembe jöhetnek. Acélsínek gyártásánál az acélt merítő­kanálból ingotformába öntik és abban megmerevedni hagyják. Az ingotot az-15 után a formából eltávolítják és izzító­kemencében hevítik. Bizonyos időtartamú hevítés után, mely időtartam az acél ter­mészete szerint változik és ezenkívül az üzem követelményei szerint ingadozhat, 20 az ingotot a nyers kihengerlő művön bo­csátják át. Innen a nyers rudat a külön böző hengerművekben munkálják meg és végül padokon kihűlni hagyják. Beható kutatások eredményeképpen azt 25 találtuk, hogy ez a jelenleg általánosan szokásos eljárás oly síneket eredményez, melyeknek belső struktúráját bizonyos övekre oszló heterogén alakulat jellemzi, nevezetesen 80 a) dekarbonizált acélból álló külső öv, b) szemcsés jellegű acélból álló centrá­lis öv vagy mag és c) nagy széntartalmú marténzites acél­ból álló közbenső öv. 35 A struktúrának ezen heterogén jellege igen kellemetlen, minthogy megállapítást nyert az, hogy ez a struktura az acél álta­lános jellege és viselkedése tekintetében különböző súlyos hátrányokat okoz. így pld. a sín hullámos alakváltozási tenden- 40 ciájáról kitűnt, hogy az a kristályos struktura ezen egyenlőtlen voltának tulajdonítható (mely struk'turát természe­tesen a szénnek bizonyos, az acél anyagá­ban való egyenlőtlen vagy különböző el- 45 oszlása létesíti), továbbá a struktúrának azzal járó s annak arányában bekövet­kező molekuláris változékonyságából származtatható le. Ez az utóbbi hatás tudvalévőleg az acélrészecskék közötti 50 belső feszültségi állapottól ered és gyak­ran okoz eltorzulást, mely a jelenleg szo­kásos módon gyártott acélsíneknek álta Iában tapasztalható további hátránya. Az említett különböző övek viszonyla- 55 gos mélysége tekintetében a sínek vizsgá latánál azt találtuk, hogy az általában véve a sín hosszának különböző pontjain változik és azt eredményezi, hogy az anyag távolról sem képes a sín egész 60 hossza mentén a hullámos alakváltozás­nak egyenletesen ellenállani és hogy a -sínt lokális gyenge pontok jellemzik, me­lyek a sínre ható üzemi terhelést el nem bírják. Ebből ered természetesen részben 65 a sín hullámos alakváltozása és nyílván bizonyos mértékig a sín eltorzulást és általában arra alkalmatlan volta, hogy a használatban a kopási igénybevételeknek kellően ellentálljon. 70 A sín említett zónás struktúrájának okai visszafelé egészen a sín formálásá­nak ama fázisáig követhetők, melyben a megömlesztett acélnak az ingotformákba való beöntése történik, függetlenül az 75

Next

/
Thumbnails
Contents