99727. lajstromszámú szabadalom • Áramleszedő szerkezet csupasz vezetékhez

Megjelent lt>30. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99727. SZÁM. — VIIlg. OSZTÁLY. Áramleszedő szerkezet csupasz vezetékhez. Varga Géza oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi május hó lOike. Csupasz vezetékhálózatról az áram lesze­dése jelenleg oly módon történik, hogy a kívánt helyen a vezetékhez a levezető dró­tokat hozzáforrasztjuk vagy csavar segítsé-5 gével hozzászorítjuk. E módszer tökélete­sen megfelelő ott, ahol a levezetés helye fix, ellenben nehézkes és körülményes ott, ahol annak helyét gyakran és gyorsan vál­toztatni kell. (Pl. a röntgenkészülékek nagy-10 feszültségű vezetékének katodlevezetőjé­nél.) Jelen találmány célja egy oly áram­leszedő szerkezet, mely a kettős és csupasz vezetékre egy nyomással rászorítható és 15 levehető és amely rászoríLás után biztos és jó kontaktust tart fenn rúgó nyomása foly­tán. A fenti találmány példaképem kiviteli alakját az 1. ábra mutatja, ahol (v—v) a 20 hálózat csupasz vezetékeit:, (a—b) a leve­zető drótokat, (1—2) azoknak rúgóban vég­ződő felső végeit, (sz) a köztük levő szige­telő réteget, (cs) pedig szigetelő csövet je­lent, melynél fogva a szerkezet feszültség 35 alatt is megfogható és be- vagy kiakaszt­ható. A szerkezetet jellemzi az (1) és (2) rúgózó végeknek nyilak irányában ható fe­szítő ereje, mely jó kontaktust létesít, to­vábbá a két vezetéknek egy szigetelő csőbe való elhelyezése, miáltal mindkét vezeték 30 egy fogással be- vagy kiakasztható. A ta­lálmány lényegét nem érinti, ha a rúgók feszítő ereje befelé hat, mint azt a 2. ábra mutatja, vagy ha mindegyik vezetéket külön-külön szorítja be a rúgózó vég, mint 35 azt a 3. ábra mutatja. A rúgózó hatás elérhető spirális rúgó szorítása által is, anélkül, hogy ez a találmány lényegét be­folyásolná 1. 4. ábrát, ahol (sp) a feszítő spirális-rúgót jelenti. 40 Szabadalmi igények: 1. Az áramleszedő szerkezet egynél több vezetékes hálózathoz, jellemezve azáltal, hogy a hálózat csupasz vezetékei és a szerkezet levezetői között a kontaktust 45 rúgószerkezet létesíti. 2. 1. igénypontban védett szerkezet kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a két levezető egy közös szigetelőcsőbe van építve, miáltal az feszültség alatt 50 is csupasz kézzel ki- és bekapcsolható. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents