99721. lajstromszámú szabadalom • Légréteges hő-, illetve hangszigetelés

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MA6YAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99731. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Légréteges hő-, illetve hangszigetelés. Rheinliold & Co. vereinígte Kieselguhr- und Korkstein-Gesellschaft vállalati cég" Berlin. A bejelentés napja 1929. évi január hó 30-ika. A találmány légréteges hő-, ill. hang­szigetelésre vonatkozik, ahol bádog, pép­lemez, fólia, vagy egyéb vékony választó­falak rétegezik a szigetelő légburkolatot, i Az eddig ismeretes, ilyíéle szigetelések a mindenkori szigetelendő tárgyhoz hozzá­szabott, szabályos burkolatok voltak. Ezek hátránya, hogy előállításuk körülményes, szerelésük különleges szakmunkát igényel ) és hogy gyakox-latilag számba se jöhetnek, mihelyt csak némileg is komplikált felü­letről, pl. ha valamely közönséges cső­könyökről van szó. Ismeretesek fémfóliából gyűrt szigetelé­í sek is, amiknek hátránya viszont, hogy hatásfokuk, a fémrészek közötti számta­lan érintkezőpont folytán, igen kedve­zőtlen. A találmány alapvető része lényegileg 3 abban áll, hogy a szigetelést, az azt képző rekeszelemek segélyével, sejtszerű építő­egységekre aprózzuk, hasonlóképen, mint ahogy a házfalat téglákra tagoljuk. Evvel először is az előállítás munkáját szerfölött 5 leegyszerűsítjük és megolcsóbbítjuk, mert a mindenkori szigetelendő testek alakjától messzemenőleg felszabadulunk és csupa normálegységeket gyárthatunk tömege­sen. Másodszor ugyanígy rnegkönnyebbít-0 jük és meggyorsítjuk a szerelést is, ami nagyjából ugyanoly egyszerű elhelyezési munkává redukálódik, mint a tetőcsere­pek rakása, mimellett a gyakorlatban elő­forduló legkomplikáltabb alakokat is min­,5 den további nélkül mintegy bepikkelyez­hetjük. Harmadszor a találmány szerinti rekeszeléssel jelentős hőtechnikai előnyö­ket érünk el, amik a szigetelés hatásfokát növelik. Így pld. a konvekciós és a sugár­zási, úgyszintén a vezetési veszteségeket 40 minimumra csökkenthetjük, azonkívül az uj szigetelés minden irányban szabadon dilatálhat, anélkül, hogy ebből káros, vagy csak érezhető elmozdulások vagy defor­mációk keletkezhetnének. Az uj szigete- 45 lés továbbá könnyen szétbontható és új­ból használható. A rajzok az új szigetelés néhány jelleg­zetes kiviteli példáját vázlatosan tüntetik fel. 50 I., 3., 8. és 10. ábra különféle szigetelé­sek hosszmetszetei. 2., 4. és 7. ábra perspektivikus képek. 5. ábra perspektivikus hosszmetszet. 6., 9. és 13. ábra szigetelt csövek kereszt- 55 metszetei. II. ábra szigetelő szalag felülnézete. 12., 14. és 16. ábra szigetelő szalagok oldalnézetei. .15. ábra szigetelő szalag keresztmetszete. 60 Az 1. ábra szerint az (a) csövet (b) lég­rétegező fjalak burkolják, amelyeknek a légburkolat rétegvastagságának irányába eső (c) faluk is van. A két fal a (d) lég­rétegeket zárja közre. Szigetelőegységen- 65 ként elegendő egy ily (c) fal is, mert az (a) fal másik vége a szomszéd rekeszre támaszkodhatik. A (c) falak egyúttal a (d) légrétegek vastagságát biztosító távol­ságtartóként szerepelnek. A találmány 70 szerint ezen kivitel mellett a légszigetelés az (a) csőnek puszta körülcsavarásával készülhet. Ügy az 1., mint a 2. ábrából kivehető, hogy a (c) távolságtartó egy darabból van 75

Next

/
Thumbnails
Contents