99718. lajstromszámú szabadalom • Fonógép

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99718. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Fonógép. Oláh Gyula g-éptervező Budapest. Pótszabadalom a 97391. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi március hó 15-ike. Ennek a találmánynak tárgyát a 97391. számú törzsszabadolomban védett fonó­gépnek továbbfejlesztésére vonatkozó há­rom újítás és pedig i 1. a tűsor mechanizmusának kócanyag­gal való netáni eltömődését elhárító s egyben a tűsor által kihúzott fonalanyag előfonattá való sajtolásához is támpontot adó berendezés, valamint I 2. a gépet a kócanyag kifogyásakor ön­működően megállító berendezés, végül 3. a gépet fonálszakadás esetén auto­matikusan megállító és a szíjvezető villát a jelzős csengőt mozgató szíjdobra átváltó i berendezés alkotja. Az első újítás lényege abban áll, hogy a törzsszabadalombeli tűsor végnélküli szalagjának felső szára és a fenéklemez (illetőleg a tűsor derekát jobbról-balról ) határoló szögvaspár) közötti teret oly vég­nélküli mozgó láncpárral töltjük ki, amelynek tagpárjai a tűket egyenkint körülveszik és pályájuk felső szakaszán végig kisérik. i A második újítás lényege pedig a törzs­szabadalombeli kócanyag-kifogyást jelző készülék harangverő csillagkerekének ten­gelyén lazán ülő, a segédtengelyhez súr­lódó újabb kerék, amely csigákon veze-3 tett zsinór révén a szíjváltó villát — a kócanyag kifogyásakor — üzemi helyze­téből elhtizza és ezzel a gépet megállítja. A harmadik újítás lényege a törzssza­badalombeli etető hengerpár és garatten-5 gely között elrendezett, a fonalon függő szakadást figyelő gyűrű, amely a fonál elszakadásakor leesik és a hozzá kötött zsinór aljához csatlakozó súllyal terhelt egykarú emelőt leejtve, egy másik zsinórt húz meg, amely (csigán vezetve) ugyan- 40 csak a szíjváltó villa elmozdítása révén a gép megállását idézi elő. Mellékelt rajz 1. 2. és 3. ábrája a tűsor-vezeték el­tömődését elhárító berendezésnek kereszt- 45 és hosszmetszete, illetőleg felülnézete, a 4. és 5. ábra a gépet a kócanyag ki­fogyása esetén megállító berendezésnek keresztmetszete és oldalnézete, míg a 6. ábra ezen berendezés zsinórvezetésé- 50 nek vázlatos felülnézete (a többi ábrához képest kisebbített léptékben; végül a 7. és 8. ábra a gépet fonalszakadáskor megállító berendezésnek metszete és né­zete. 55 A (27) fenéklemez alatt, illetőleg a (17) tűsor felső szakaszát jobbról-balról hatá­roló (200) szögvaspár alatt húzódó (201) tér könnyen eltömődhetik kóccal. Ennek elhárítására a (201) térben a végnélküli 60 (202) láncpárt rendezzük el. A (202) lánc­pár két külön végnélküli láncsorból áll, amelyek egymással a tűs szalag felső szára felett összeérnek és minden egyes tűt párosával körülölelnek. A (202) lánc- 65 pár tagjai ugyanis egymáshoz simuló, oldalfelületükön egymást körkeresztmet­szetűvó kiegészítő függőleges hornyot vi­selnek, amelybe az egyes tűk dereka be­illeszkedik. A tűket ilyen módon körül- 70 vevő lánctagpárok a haladó tűsor felső szakaszának mozgásában részt venni kény­telenek (1—3. ábra). A (202) láncpár tagjai hasáb-alakúak, belső oldalaik pályájuk két végén elren- 75 dezett függőleges tengelyű, ugyancsak hasábidomú (203) kerekeken nyernek ve­zetést.

Next

/
Thumbnails
Contents