99710. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szennyvizek derítésére, biológiai tisztítására és fertőtlenítésére

Megjelent 193Q. évi május h ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI qKgg|jfl| SZABAD ALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99710. SZÁM. — XXI/b. OSZTÁLY Berendezés szennyvizek derítésére, biológiai tisztítására és fertőtlenítésére. Scliweig-er Gyula mérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi március hó 3-ika. A találmány tárgya egymással kombi­nált berendezés szennyvizek derítésére, biológiai tisztítására és fertőtlenítésére, melynél az iszaptól önműködően meg­fosztott és ilykép derített szennyvíz foly­tatólagosan • biológiai tisztításnak lesz alávetve ós azután szükség esetén fertőt lenítve, úgyhogy az egészségre nézve tel jeisen ártalmatlan folyadék távozik a be ' rendezésből. A találmány lényege abban áll, hogy a szennyvíz felvételére szolgáló derítő me denee alsó részéhez csatlakozó és az iszap Jaüllepedésére szolgáló aknába, egy emelő , cső függőleges irányú részének vége, míg a cső felső, vízszintes résziének vége a vízszín alatt egy mellékaknába torkol és kifolyó nyílása, súllyal megterhelt csap pantyú segélyével önműködően zárt hely­> zetben olykép tartatik, hogy a csappantyú megnyitásaikor az iszap a vízoszlop nyo­mása folytán a csőben felemelkedik és a mellékaknába folyik, ahonnét eltávolít ható. > A találmány további tárgya, hogy a derítőmedeneéhez a víz biológiai tisztítá­sára szolgáló és ismeretes szűrőanyagok­ka] megtöltött szűrőberendezés olykép csatlakozik. , hogy a derítőmedencéből ) egy csővezetékbe! túlfolyó víz a csőveze­tőkbe iktatott és szabályozható úszógolyó­szelepházba ömlik, mely bizonyos mennyi ség mellett az úszógolyót felemeli és a szűrőberendezésbe egyenletesen széjjel-5 osztva folyik. A találmány tárgya azonkívül, hogy a szűrőanyag és a keresztül tóduló folya­déik nemcsak oldalt bevezetett levegő szel­lőző hatásának van alávetve, hanem egész tömegében olyképen, hogy a szűrőberende 40 zésbem függőleges irányban egyes csőeso portok vannak elrendezve, mely csopor­tok egy-egy, a külső-levegővel közlekedő, közös csőből ágaznak el. Mellékelt rajzon e kombinált berende- 45 zés egy példaképen i foganatosítás! alakja van feltüntetve és természetes, hogy a be rendezés különböző módosításokat és vál­toztatásokat enged meg, anélkül, hogy ti találmány lényegétől eltérnénk. Az 50 1. ábra az összberendezés hosszmetszel ti és részben oldalnézete. A 2. ábra az összberendezés hosszmetszete ós részben felülnézete. A 3., 3a. és 3b. ábrák az önműködő iszap 55 kibocsátószelep, illetve csappantyú hom­loknézeté, oldalnézete és hosszmetszete. A 4. és 4a. ábra a szűrőkészülék fölött el rendezett úszógolyószabályozó függőleges metszete és oldalnézete. Az 60 5. és 6. ábra részletek. A 7. és 7a. ábrák a fertőtlenítő anyagot szállító, lapátos kerék oldal- és homlok nézete. A szennyvíz felvételére szolgáló (X) 65 medence alsó része kúpalakú, melyhez a hengeralaikú (x) iszapfelfogóakna csatla kőzik. Az iszapfelfogó aknába az (a) cső függőleges irányú ága torkol. Az (a) cső vízszintes irányú ága a vízszín alatt az 70 (0) mellékaknába van kivezetve és ki­folyó nyílása a (4) csappantyúval el van zárva, melynek (2) szemei az (5) emeltyű­karokkal ellátott (3) tengelyen vannak ágyazva. A (4) csappantyú (6) csapok se 75 gélyével az (5) emeltyűkarokkal van

Next

/
Thumbnails
Contents