99705. lajstromszámú szabadalom • Nyelves tű köt-szövöttáruk leesett szemeinek felszedésére

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99705. SZÁM. — I/h. OSZTÁLY. Nyelves tű kötve-szövöttáruk leesett szemeinek felszedésére. Európai sche Stelos A.-G. Vaduz (Liechtenstein). A bejelentés napja 1929. évi január hó 10-ike. Kötött-szövöttáruknál a leesett szemek felszedésére már eddig is javaslatba hoz­ták oly horgas tűk használatát, melyek egy, a horog közelében elrendezett, ki-5 lenghető nyelvvel vannak ellátva. A talál­mány szerinti nyelves tű az ismeretes tűkkel szemben azáltal tűnik ki, hogy egyenlő polaritású, úgyhogy a nyelv a régi szemnek leeresztése után önműkö-10 dően a nyitott helyzetbe kerül, vagyis a horog a következő, laza szemnek felsze­désére készen áll A rajzon a találmánybeli nyelves tű egy példaképpeni foganatosítási alakja 15 van feltüntetve. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. ábra elülnézet, a 3. ábra a másik oldalról való nézet. A 4., 5. és 6. ábrák a szemfel szedésn ek 20 különböző fázisait mutatják be, míg a 7. ábra a tűt zárt nyelvvel elülnézetben ábrázolja. Az (1) horog a (3) nyélbe dugott (2) tű­szár végén van. A (4) nyelv ismert mó-25 don az (1) horogtól bizonyos távolságban a (2) tűszáron csuklósan van megerősítve •és a nyitott helyzetbe való átcsapódása alkalmával a (2) tűszár (5) vájatában he­lyezkedik el, miként ez az 1. ábrán teljes 30 vonallal van feltüntetve. Az (1) horog ős a (4) nyelv egyenlő mágneses polaritá­súak, úgyhogy az (1) horog a (4) nyelvet eltaszítja. A (2) tűszár mellett a (3) nyélbe egy, hegyben végződő, vékony (6) fémsza-35 lag van bedugva, melynek hegye az (1) horog nyílásával szemben áll és a (2) tű­szártól éppen olyan távolságban van, hogy egy szálnak az (1) horog és a (6) fémsza­lag hegye közé való belépését lehetővé teszi. A (4) nyelvnek hegye, miként ez a 40 7. ábrán látható, kissé oldalt hajol, hogy a szálnak a (6) fémszalag és az (1) horog közé való becsúszása akkor is megköny­nyíttessék, midőn a (4) nyelv záróhely­zetben van. 45 A szemek felszedése a következő módon történik: A 4. ábra szerint az (1) horgot egy zárt (a) szemen keresztüldugjuk. A tűt előre­toljuk, mikor is az (a) szemnek jobboldali 50 része a (2) tűszár és a (6) fémszalag kö­zött helyezkedik el és az (a) szem a (2) tűszáron hátracsúszik és pedig a (4) nyelvnek hegye mögé, mely nyelv ekkor az 1. ábrán feltüntetett, nyitott helyzet- 55 ben van. Ezt követőleg a tűt visszahúzzuk Ekkor az (1) horog a nyitott szemnek (b) szálát fogja meg (5. ábra) és e (b) szálat az (a) szemen keresztülhúzza. A tű vissza­húzása alkalmával az (a) szem a (4) nyel- 60 vet nyitott helyzetéből záró helyzetébe hozza. Természetes, hogy a tűnek e vissza­húzásakor az (a) szemnek jobboldali ré­sze a (2) tűszár és a (6) fémszalag közötti térből ismét kilép. Végül az (a) szem a 65 tűről lecsúszik (6. ábra). Azáltal, hogy az (1) horog és a (4) tű egyenlő mágnesezésűek, a (4) nyelv azon­nal a nyitott helyzetbe átfordul. A tű leg­közelebbi előretolása alkalmával a (b) 70 szálból alkotott (c) szem a nyitott (4) nyelv mögé kerül (6. ábra). A tűnek ez* követő visszahúzásakor az (1) horog » legközelebbi, nyitott szemnek (d) fonalát fogja meg. 75

Next

/
Thumbnails
Contents