99704. lajstromszámú szabadalom • Készülék függő kötélpályáknál a be- és kikapcsolási művelet ellenőrzésére

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! JEHpj& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99704. SZÁM. Vg/1. OSZTÁLY. Készülék függő kötélpályáknál a be- és kikapcsolási művelet ellenőrzésére. J. Polliig- G. m. b. H. és Wildung- Vilmos mérnök Wien. A bejelentés napja 1929. évi május hó 2-ika. Körülfutó üzemű kötélpályáknál, miket eddigelé kizárólag anyagszállításra hasz­náltak, a kapcsolási helyek bejárati és kijárati helyein végkapcsolókat alkal-5 maznak, amelyek a munkaáramot meg­szakítják és féket hoznak működésbe, ha a szállítókocsi valamely kapcsolási helyen nem szándékolt módon keresztülhalad. További óvintézkedések nem bizonyultak 10 szükségeseknek, minthogy a be- és kikap­csolás majdnem feltétlen biztonsággal végbemegy. Tekintettel azonban arra, hogy esetleges zavarok mégis bekövetkez­hetnek, oly kötélpályáknál, melyek sze-15 mélyszállításra szolgálnak ós melyeknél ennélfogva fokozottabb biztonsági igé­nyek elégítendők ki, célszerűen gondos­kodnunk kell arról, hogy a be- és kikap­csolási művelet önműködően ellenőriztes-20 sék, hogy továbbá esetleg előforduló sza­bálytalanság esetén a kötélpálya és a ko­csi nyugalomba hozassék. A találmány függő kötélpályáknál a be-és kikapcsolási művelet ellenőrzésére szol-25 gáló készülékre vonatkozik, amelynél a kapcsolási hely mindkét végkapcsolójának áramkörébe egy-egy ellenőrző-kapcsoló van beépítve, melynek kapcsolóemelője a vonókötél magassági helyzetének hatása 30 alatt áll, mely vonókötél egy támasztó­görgőn nyugszik, ha a kocsi a kapcsoló­hely határain belül lekapcsol tátott; a tá­masztógörgőről azonban leemeltetik, ha a bekapcsolt kocsi a kapcsolóhelyre ér vagy 35 ezt elhagyja, mimellett a kapcsolóhely be­járatánál lévő ellenőrző-kapcsoló a vonó­kötélnek a támasztógörgőn való felfekvése esetén nyitva, illetve zárva van, míg a ki­járatnál elrendezett ellenőrző-kapcsoló a 40 vonókötélnek a támasztógörgőn való fel­fekvése esetén zárva, illetve nyitva van, aszerint, amint a készülék működtetésére munkaáram, vagy nyugalmiáram jön te­kintetbe. A csatolt rajz a találmány tárgyát váz- 45 latos ábrázolásban mutatja be. Az 1. ábra a készüléknek a kapcsolóhely bejáratánál elrendezett részét tünteti fel,* a 2. ábrán a munkaárammal működtetett 50 készüléknek a kapcsolóhely kijáratánál elrendezett része látható, míg a 3. és 4. ábrákon a nyugalmiárammal való működtetésre szolgáló készüléknek a kapcsolóhely bejáratánál és kijáratánál 55 elhelyezett részei vannak feltüntetve. Az 1. ábrán bemutatott készüléknél az (I) ellenőrző-kapcsoló kétkarú emelő gya­nánt van kiképezve, melynek (2) görgőt hordozó karja a (3) súly hatása alatt 60 gyenge nyomással a (4) vonókötélre tá­maszkodik, mely utóbbi a (9) támasztó­görgőn nyugszik. Az (1) ellenőrzőkapcsoló az (5) áramforrás áramkörében fekszik, mely áramforrás a (6) relé működtetéséro 65 szolgál és egy ismert kiképzésű (II) vég­kapcsoló (7) vezetékei révén a (11) kontak­tusdarabhoz van kapcsolva. Az (I) ellen­őrző-kapcsoló (1) emelője rendes állása mellett nem érintkezik a (11) kontaktus 70 darabbal. Az ellenőrzőkapcsoló mozgásá­nak határolására a (10) ütköző szolgál. At üzemhez való munkaáramot a (12) áraim­kör szolgáltatja. Ha a kapcsolóhelyre való bejáratnál a kikapcsolás szabályszerűen 75 ment végbe, akkor a (4) vonókötél a (9) támasztógörgőn nyugszik és az (1) ellen­őrző-emelő helyzetében megmarad, mely helyzet mellett az áramkör meg van sza-

Next

/
Thumbnails
Contents