99613. lajstromszámú szabadalom • Mechanikai címmutató

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99613. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Mechanikai címmutató. Lőrinczy Sándor kereskedő és Szabó Gyula mechanikus Cluj. A bejelentés napja 1929. évi május hó 2-ika. A bejelentés tárgya mechanikai cím­mutató készülék, melynek egyik példaké­pem kiviteli alakja a mellékelt rajzon lát­ható. Az 5 1. ábra a készüléknek részleges függélyes metszete, ill. belső szerkezeti részének né­zete, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala szerint, a 10 3. ábra metszet a 2. ábra C—D vonala szerint, a 4. ábra végül a teljes készüléknek táv­lati képét mutatja. A találmány szerinti címmutató készü­lő léknél minden egyes foglalkozási ághoz egy-egy egymástól függetlenül működő, ön­álló szerkezet szolgál, melyek közös (1) házba vannak beépítve. E házon (2) üveg­lapokkal fedett (3) nyílások vannak, me-20 lyek mögött a leolvasandó címek egymás­után megjelennek. Az egyes foglalkozási ágakat felölelő cím­csoportok egy-egy (4) végtelen szalagra vannak feljegyezve, mely végtelen szalagok 25 két (5, 5a) vezetőhenger körül futnak és alábbi hajtóművel hozhatók mozgásba. A hajtómű két egymás folytatásába eső (7, 7a) tengelyrészből áll, melyek közül a mellső (7) tengelynek az (1) házból ki-50 nyúló vége (8) hajtókarral van ellátva, míg e tengelynek belső végén, mely előnyö­sen kúpos, két (9, 9a) csap ül, amelyek közül a (9) csap központosán, a (9a) csap pedig központon kívülien van elrendezve. }5 E (7) tengelyrész a (10) csavarrúgó elle­nében, hosszirányban eltolható. A másik (7a) tengelyrésznek a (9, 9a) csapoknak megfelelő (11, 11a) furatai vannak és e tengelyrészen a (6) kúpos fogaskerék ül, amely az (5) hengerrel kapcsolatos (6a) 40 kúpkerékkel kapcsolódik olykép, hogy ha a (7) tengely a (7a) tengellyel a (11, 11a) furatokba hatoló (9, 9a) csapok révén kap­csolódik, úgy a (8) kézi forgattyúról az (5) dob, ill. henger és vele együtt a (4) 45 címszalag forgásba hozható. Ehhez az szük­séges, hogy a (7) tengelyt a (10) rúgó el­lenében kapcsoló-helyzetbe hozzuk. Ezt azonban egy alább részletezendő gátlósizer­kezet mindaddig megakadályozza, amíg azt 50 pénzdarab bedobása révén gátló-helyzeté­ből fel nem szabadítjuk. E gátlószerkezetet egy kétágú inga al­kotja, melynek egyik (12) ága a két (7, 7a) tengelynek egymás felé néző végjei közé 55 nyúlik, míg ezen ingának másik, (13a) horogban végződő (13) ága a bedobott pénzdarab levezetésére szolgáló (16) csa­torna (15) falán alkalmazott (14) nyílásán ferdén keresztülhatol. gg A (16) csatorna szájnyílásába dobott darab az ingának ferde (13) ágán lefelé csúszik mindaddig, míg annak (13a) horgá­ban fennakad és közben súlyánál fogva e szögemelőként kiképezett (12, 13) ingát 65 kilengeti, úgyhogy az ingának (12) ága a (7, 7a) tengelyek közötti térből eltávolo­dik és ilykép lehetővé teszi azt, hogy a (7) tengelyrészt a (10) rúgó ellenében be­felé nyomjuk és a (7a) tengelyrésszel kap- 79 csolatba hozzuk. A (7) tengelyrésznek be­nyomása közben annak belső kúpos vége, valamint a központkívülien elrendezett (9a) csap az ingának (12) ágát még job­ban kilengeti. Mihelyt a kapcsolat a (7, 75

Next

/
Thumbnails
Contents