99550. lajstromszámú szabadalom • Parkéta

Megjelent 1930. évi április lió 1-én. MAGYAlí KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99550. SZÁM. — VHI/c. OSZTÁLY. Parkéta. Golubkovics Antal asztalosmester Újpest. A bejelentés napja 1929. éri junius hó 26-ika. A találmány tárgya parkéta, mely a je­lenleg (ismert parkétákkal szemben olcsó előállíthatóságával és gyors szerelhető­ségével tűnik ki. 5 A mellékelt rajz az új parkéta példa­képen vett, megoldási alakjait és az ele­mek összeszerelését mutatja. Az 1. és 3. ábrák az egymást kiegészítő parkétaelemek első megoldási alakjának 10 fölülnézetei, a 2. és 4. ábrák az 1., illetve a 3. ábrához tartozó végnézetek. Az 5. és 7. ábrák a parkétaelem második és harmadik megoldási alakjainak fölül-15 nézetei. A 6. ábra az 5- ábrához tartozó végnézet. A 8. ábra a 7. ábra VII—VII vonala men­tén vett keresztmetszet. A 9. ábra az 1—4. ábrák szerinti parkéta-20 elemek, míg a 10. ábra az 5. és 6. ábrák szerinti par­kétaelemek összeszerelését mutatja. A 11. ábrán az 1. és 2. ábrák szerinti par­kétaelemek változata látható. 25 Az 1. ós 2. ábrák szerinti (A) parkéta­elem a derékszögű négyszögalakú (1) alaplapból és az (1) alaplapra ragasztott (2, 2a, 2b) fedőlapokból áll. Az (1) alap­lap hosszélei mentén az (la) eresz és az 30 (lb) ereszágy vannak kiképezve. A (2) fedőlap, előnyösen, romboidalakú, míg a (2a, 2b) fedőlapok oly háromszögek, me­lyek a (2) fedőlapnak az egyik átló irá­nyában való szétválásából keletkeznek, 35 A 3. és 4. ábrák szerinti (B) elem az (lx) alaplapból és az ezen alaplapra ragasz­tott, négyzetalakú (2x) fedőlapokból áll. Az (lx) alaplap hosszéle mentén az (la) eresz és az (lb) ereszágy vannaik kiké­pezve, melyek az 1. ós 2. ábrák szerinti 40 ereszekkel és ereszágyakkal pontosan megegyeznek. Az (A) elem (1) alaplapja puhafából készülhet. A fa rostjai az (1) alaplap hosszirányában futnak, míg a (2, 2a, 2b) 45 fedőlapok rostszálai az (1) alaplap rost­szálait keresztezik. A keresztezés (kontrá­zás) a fa vetemedósét akadályozza meg. Az előre leszabott, keményfából való (2, 2a, 2b) fedőlapokat, célszerűen, túróenyv- 50 vei ragasztjuk az (1) alaplapra. A fedő­lapokon ereszek és ereszágyak nincsenek kiképezve. A (B) elem négyzetalakú (2x) fedőlap­jait váltakozva, úgy ragasztjuk az (lx) 55 alaplapra, hogy két szomszédos (2x) fedő­lap rostszálainak irányai egymást mes­sék. A négyzetalakú (2x) fedőlap oldalélé, célszerűen, ugyanolyan hosszú, mint a romboid alakú (2) fedőlap rövidebb oldala. <50 A (B) elem fedőlapjai azonban a rajzon látható megoldási alaktól eltérően, más alakúak is lehetnek. Az (A) elemeket minden változtatás nélkül felhasználhatjuk vagy pedig a (2a, 65 2b) fedőlapok elhagyása mellett, az (1) alaplap egyik vagy mindkét sarkát há­romszög alakban lefűrészeljük. A 11. ábra szerinti (E) elem trapézalakú parkétát mutat, mely az (A) elemből úgy készít- 70 hető, hogy a szakadozott vonalakkal jelölt, egyik háromszögletes (3) sarkot le­fűrészeljük, míg a 9. ábrán látható (F) elem mindkét sarka le van vágva, úgy­hogy az (F) elemnek romboid alakja van. 75 Az 5. ábra szerinti (C) elem a derék szögű négyszögalakú (1) alaplapból és az (1) alaplapra ragasztott, derékszögű négy-

Next

/
Thumbnails
Contents