99544. lajstromszámú szabadalom • Hőkicserélőcső

Megjelent 1930. évi április lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99544. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Hőkicserélőcső. Wármefang-- und Yentilatorenbau, Dipl. Ing-. Heinrich Fög-e Hannover. Pótszabadalom a 96775. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi január hó 26-ika. A találmány a 96775. számú szabadal­munk további kiképzésére vonatkozik. E további kiképzés abban áll, hogy a két csésze-, ill. vályualakú csőfelet — jobb 5 melegkihasználás céljából — belül hossz­bordákkal látjuk el. E bordák egymással párhuzamosak, a csőfél érintkezési sík­jára merőlegesek és az érintkezési síkig érnek. A bordák vagy úgy vannak mind-10 két. csőfélben kiképezve, hogy a csőfelek által képezett csőben egymással szemben állanak és a 'csőkeresztmetszet karimás végeihez képest szimmetrikusak vagy pe­dig úgy, hogy a csőben egymással ugyan 15 szemben állanak, de a csőkeresztmetszet karimás végeihez képest asszimmetriku­sak. Mindezen esetekben a szembenálló és egymással érintkező bordák csatornákat képeznek, melyekben a hőt leadó vagy a 20 hőt felvevő közeg áramlik és nagy felüle­tet súrol. Ha az utóbb említett, a&sziin­metrikus, foganatosítási alaknál a csé­szék egyikét megfordítjuk, akkor a két csőféi bordái egymáshoz képest eltolt 25 helyzetbe jutnak, mikor is zeg-ziigos áramlási keresztmetszetet nyerünk. Ugyanezt elérhet jük a bordáknak a két csőfél által képezett csőben, egymáshoz képest eltoltan való kiképzése által is. 30 Megemlítendő még, hogy az egyes cső­feleknek külső keresztbordái, valamint — a végeiken — homlokkarimái vannak, mely keresztbordák, úgymint a homlok­karimák, előnyösen négyszögletesek, úgy-85 hogy a hőkioserélő csöveknek egymásra helyezésénél a homlokarimák elzárófala­ezen egymással érintkező bordák pe­dig csatornákat közrezáró falakat képez­nek. A csatolt rajzon a találmánynak néhány 40 példaképen vett foganatosítási alakja Van feltüntetve. Az 1. és 2. ábrán két cseppalakú kereszt­metszetű, a 3. ábrán egy hosszúkás keresztmetszetű, 45 legömbölyített végű hőkicserélőcső van feltüntetve. A 4. ábrán egy téglalap alakú kereszt­metszetű hőkicserélőcső, szimmetrikusan kiképezett bordákkal van feltüntetve. Az 50 5. ábra a 2. ábra felülnézete, a kereszt­bordákkal és a homlokkarimával; a 6. ábra a 2. ábrán feltüntetett hőkicse­rélőcső alsó csészéjének felülnézete. A 7. ábrán egy hosszúkás kereszitmetszetű 55 hőkicserélőcső, asszimmetrikusan kiképe­zett bordákkal, a 8. és 9. ábrán pedig a bordáknak egy­máshoz képest eltoltan való kiképzése van feltüntetve, keresztmetszetben, ill. felül- 60 nézetben. Az (a, a') csésze-, ill. vályalakú csőfelek a találmány szerint belső (b) hosszbor­dákkal vannak ellátva. E (b) bordák egy­mással párhuzamosak, a két (a, a') csőiéi 65 (c—d) érintkezési síkjára merőlegesek és ezen érintkezési síkig érnek. A íb) bordák vagy mindkét (a, a') csőfélben egymással szemben állanak és a csőkeresztmetszet­nek e karimás végeihez képest szimmet- 70 rikusak (1—4. ábrák) vagy pedig egy­mással ugyan szemben állanak, azonban a csőkeresztmetszetnek (e) karimás •végei­hez képest asszimetriknsak (7. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents