99527. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági tolózár főként kétszárnyas ajtókhoz

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99527. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági tolózár főként kétszárnyas ajtókhoz. Bátor Lajos lakatosseg-éd Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 10-ike. A találmány elsősorban arra irányul, hogy bezárt kétszárnyas ajtóknak illeték­telen kinyitását, az egyik szárnyat az aj­tótokhoz rögzítő tolózárnak a két ajtó-5 szárny között lévő hézagon bedugott esz­köz segítségével való nyitása útján, lehe­tetlenné tegyük. Ezt a találmány értelmé­ben azzal érjük el, hogy a tolózárnak va­, lamely elemét vagy külön e célra alkal-0 mázott járulókos részét úgy képezzük ki és rendezzük el, hogy az a tolózárnak nyi­tása vagy felszabadítása alkalmával a két ajtószárny között lévő hézag felé nagyobb mértékben nyúlik ki, mint e házagnak a 5 gyakorlatban előforduló legnagyobb szé­lessége, úgyhogy a tolózárnak nyitása, ill. felszabadítása csak a tolózárral el nem látott ajtószárny nyitott helyzetében le­hetséges. 0 A mellékelt rajz két kiviteli példát tün­tet fel. Az 1. és 2. ábrán a manapság legelterjed­tebb egyszerű tolózárakhoz a találmány értelmében alkalmazott biztosító szerke-5 zet látható két helyzetében, a 3—6. ábrák pedig az új tolózárnak olyan kiviteli alakját tüntetik fel a 3. ábrán hosszmetszetben a zárnyelvnek közíbenső helyzetélben, a 0 4. és 5. ábrán oldalnézetben a zárnyelv­nek nyitó, ill. záróhelyzetében és a . 6. ábrán elölnézetben a zárnyelv záró helyzetében, amelyben a tolózárnak mű­ködtető eleme alkotja a hézag felé kinyúló 5 biztosító elemet. Az 1. és 2. ábrán (7) jelzi a zárnyelvet, amely a (8) hasítékban vezetett (9) gyű­szű segítségével fel-le tolható. E jól is­mert tolózárhoz a találmány értelmében D oly biztosító szerkezetet alkalmazunk, amely a (10) csavarrúgóval ellátott (11) csukló körül ajtószerűen mozgatható (12) fedőlapból és ennek belső oldalára erősí­tett, a (9) gyüszűbe ennek záróállásában behatoló (13) csapból áll. A gyűszű csak 45 akkor válik a tolózár nyitására hozzáfér­hetővé, ha a (12) fedőlapot oly mértékben emeljük fel, hogy a (13) csapnak a vége is teljesen kiszabadul a (9) gyűszűből. Már pedig a fedőlapnak ílymérvű fel- 50 emelése csak a másik ajtószárny nyitása után lehetséges. A (12) fedőlapnak felső és alsó (14, 14') széle kissé fel van haj­lítva, hogy felemelés végett könnyen alája nyúlhassunk. 55 A leírt biztosító szerkezet egyúttal le­hetetlenné teszi, hogy az ajtót gondatlan­ságból a tolózár nyitott helyzetében be­zárják. A 3—6. ábrákon feltüntetett tolózárnak 60 (7) nyelvét (15) csuklórúd közvetítésével a (16) csap körül forgó (17) kétkarú emelő működteti, amelynek hosszabb mű­ködtető karja a zárnyelvnek a 4. és 5. áb­rákon látható két szélső (nyitó és záró) 65 állásában a tolózár ágyazatát alkotó (18) szögletpántnak (19) mélyedésében foglal helyet, a 3. ábrán látható közbenső állá­sában ellenben a két ajtószárny között lévő hézag felé annyira kinyúlik, hogy 70 működtetése csak a tolózárral el nem lá­tott ajtószárnynak nyitott helyzetében lehetséges. Szélső helyzeteiben a (17) eme­lőt a (15) csuklórúidra ható s a (22) csap körül lengő kengyel alakjában kiképezett 75 (20) rúgó, valamint az emelő szabad vé­gén alkalmazott kis (21) ütköző nyúlvá­nyok biztosítják. A rúgás (20) kengyel (22) forgáscsapjá­nak (23) ágyazata és a (7) zárnyelvnek 80

Next

/
Thumbnails
Contents