99524. lajstromszámú szabadalom • Forgó-rendszer villamos egyenáramszabályozókhoz

Megjelent 193Q. évi április hó 1-én. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99524. SZÁM. — "VLL/G. OSZTÁLY. Forgó-rendszer villamos egyenáramszabályozókhoz. A.-G. Brown Boveri & Cie Baden. (Schweiz.) A bejelentés napja 1928. évi november hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi december hó 1-je. A bejelentés tárgya villamos egyenáram­szabályozóknak forgórendszerére vonatko­zik, és pedig az egyenáramszabályozók azon csoportjánál, amelyeknél a gerjesztő-5 rendszernek pólusai között egy tekercselt vashorgony, rúgó hatása ellenében, forgó vagy lengő mozgást végez. Az ily rendszerű egyenáramszabályozóknak hátránya, hogy a forgatónyomaték a horgonynak növekedő 0 elfordulásakor, a változó pólusátfedések folytán csökken. E hátrányt, a találmány szerint pótrúgó alkalmazása által szüntetjük meg. A rajz 5 1. ábráján a találmány szerinti szabályo­zónak egyik példaképem, kiviteli alakja, a szabályozandó villamos géppel való együtt működésben, vázlatosan van feltüntetve, míg a 0 2. ábra a horgonyra kifejtett forgató erőknek diagrammját mutatja. Az (a) dynamogépnek feszültsége a (b) mezőtekercselésnek áramkörébe iktatott (c) ellenállásnak változtatásával állandó mér-15 téken tartandó. A dynamogép feszültségé­hez a (d) mezőtekercsek és a szabályozó­nak (o) horganytekercse van kapcsolva, mely tekercsek együttesen a (g) horgony­ban forgatónyomatékot létesítenek. A hor­!0 gony az (e) mágnestestnek pólussarui kö­zött forgathatóan van ágyazva, és a (c) el­lenállás (i) kapcsológombjain legördülő (k) érintkezőszektornak (h) csapágyazását hordja. Ha a mágneses mezőtekercselést iés t5 horgonytekercselést áram járja át, úgy a forgórendszer az (f) és (fl) rúgók ellené­ben, a f eltüntetett középállásból, egyik vagy másik értelemben elfordíttatik, aszerint, amint a gép feszültsége emelkedik vagy 10 süllyed. Az (f) főrúgót a rendszer forgástenge­lyére központosán ható spirálrúgó alkotja, míg az (fl) főrúgó a (n) emelőkarhoz (m) csuklórúd útján kapcsolódik. Mivel a hor­gonynak forgatónyomatéka az elfordulás 45 növekedésével csökken, azért az (f) és (fl) rúgók olykép szabályoztatnak be, hogy a horgonyra gyakorolt forgatónyomatékuk azonos mértékben változzék, amiáltal a dynamo feszültsége állandóvá válik. E cél- 50 ból az (f) főrúgó gyengén emelkedő és az (fl) pótrúgó erősen süllyedő karakte­risztikával kell hogy bírjon. A (2) ábrán (E) a villamos úton létesült forgatónyomatékot a szabályozó (A) kezdő- 55 helyzete és (B) végpőhelyzete közötti úttól függően tünteti fel. Az (f) főrúgónak ellen­nyomását (F) és az (fl) pótrúgónak ere­jét (Fl) jelzi, mely (Fl) erő az (F) erő­höz hozzáadódik, vagy abból levonódik és 60 ezáltal a villamoshorgonyforgatónyomaté­kot kiegyenlíti. A találmány szerinti szabályozók, ame­lyeknél a mágneses mezőnek és horgony­nak tekercsei sorban vannak kapcsolva, a 65 tekercselet len horgonnyal bíró szabályo­zókkal szemben azon nagy előnnyel bír­nak, hogy sokkal érzékenyebbek, és pedig azért, mert nemcsak a fellépő forgatónyo­maték nagyobb, hanem ezen kívül a mág- 70 neses mező változásakor, egyidejűleg a hor­gony forgatóereje is, a horgonytekercselés­ben bekövetkező áramváltozás folytán, meg­változik. Szabadalmi igények: 75 1. Forgórendszer gerjesztőrendszernek pó­lusai között, rúgóhatás ellenében, forgó­vagy lengőmozgást végző, tekercselt vas-

Next

/
Thumbnails
Contents