99511. lajstromszámú szabadalom • Lóversenyjáték

Megjelent 193Q. évi április hó 1-én. ' MAG TAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99511. SZÁM. — Vl/d. OSZTÁLY. Lóversenyjáték. Pitlik János utazó Rákoscsaba. A bejelentés napja 1929. évi február hó 9-ike. A találmány oly lóverseny-játókra vo­natkozik, mely lehetővé teszi, hogy a kellő hosszúságú, esetleg különféle, ismert aka­dályokkal ellátott pályának starthelyén 5 felállított, szabadon mozogható vagy kény­szerpályán vezetett lovacskákat, közös tengely forgatása révén, egymástól füg­getlenül, akként mozgassunk a eél felé, hogy a lovaeskáknak célba való érésének 10 sorrendje, minden versenynél, a puszta véletlentől függjön, vagyis e sorrend elő­zetes beavatkozás útján ne legyen be­folyásolható. Ennek megfelelően a talál­mánybeli lóverseny-játék lényege abban 15 áll, hogy a célban forgatható tengely van elrendezve, a cél előtt kiképezett pályán pedig szabadon mozogható vagy vezérelt mozgású lovacskák foglalnak helyet, me­lyek az említett, közös tengellyel, egymás-20 tói függetlenül, valamely hajlékony vonó­közeg, pl. zsinór, fonál, cérna, stb. segélyé­vel vannak összekötve, úgyhogy a vonó­közegeknek a közös tengelyre való fel­tekercselése révén a lovacskák egymástól 25 függetlenül huzatnak a cél felé. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ©gy példaképem foganatosítási alakban, perspektívás ábrázolás mellett tünteti fel. A bemutatott példa szerint a találmány-80 beli ló verseny-játék egyik része a lóistál­lót jelképező (a) szekrény, melynek a já­ték nagyságához mérten választott számúi (b) bejárata van. Az (a) szekrény hátsó részében harántirányban végighúzódó (c) 35 tengely van foroghatóan ágyazva, mely­nek forgatása az egyik tengelyvégen el­rendezett (d) forgattyú segélyével törté­nik. A (c) tengelyen, minden (b) bejárat­tal szemben, egy-egy hajlékony vonó­közeg, pl. (e) zsinór, fonál, cérna, stb. van 40 megerősítve, míg e vonóközegek másik végei egy-egy (f) lovacskához vannak kötve. Az (f) lovacskák apró futókerekekkel lehetnek ellátva és a kellő hosszúságú (g) 45 pályán sinek lehetnek elrendezve vagy hornyok lehetnek kiképezve, melyek segé­lyével a lovacskák a pályán való végig­haladásuk közben, mintegy vezettetnek. A lovacskákat azonban könnyen fel nem bo- 50 ruló talpakon vagy alaplapokon is meg­erősíthetjük, melyek a (g) pályán csúsz­nak vagy pedig gördülnek, amennyiben görgőkkel vagy futókerekekkel láttatnak el. Maga a (g) pálya lehet sík vagy lejtős, 55 sőt a pálya bizonyos szakaszába merede­kebb lejtők vagy egyéb ismert akadályok építhetők be, melyek arra szolgálnak, hogy a lovacskák, ha ilyen helyeken felbuknak, a versenyből kiessenek. 60 A játék lefolyása ugyanis a következő: A (g) pálya azon helyén, honnan indul­niok kell, az (f) lovacskákat úgy állítjuk fel, hogy az (e) zsinórok egyformán le­gyenek megfeszítve. Ezt követőleg a (d) 55 forgattyút megforgatjuk, miáltal az (e) zsinórokat a (c) tengelyre tekercseljük fel és így a lovacskákat a cél felé vontatjuk. Minthogy az (e) zsinórok egymástól függetlenek és minthogy azoknak a közös 70 (c) tengelyre való felcsavarodása külön­böző lehet, a zsinór nevezetesen tekercse­lődhetik egy előző menet mellé vagy az előző menetre; ennélfogva verseny közben a közös (c) tengely működtetése mellett 75 hol az egyik, hol a másik lovacska kerül előbbre és valamelyik lovacskának a célba való beérkezésekor a többi lovacskának

Next

/
Thumbnails
Contents