99472. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szemes termények, főleg köles tisztítására

Megjelent 1930Q . évi április h ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99472. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szemes termények, főleg köles tisztítására. Steiner Miksa mag-kereskedő, Nitra pri Luéenci. A bejelentés napja 1928. évi december hó 6-ika. A találmány eljárásra és berendezésre vonatkozik szemes termények tisztítására, különösen a kölesszemeken, ill. a szemek között tapadó, többé-kevésbbé rideg ide-5 gen anyagok, főleg a rög eltávolítására. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a szemes terményt szennyező rögöt mechanikai úton fellazítjuk, felaprítjuk, ill. szétzúzzuk, majd nagyságszerinti fajtázás 10 útján a kölestől elkülönítjük. A felaprítás, ill. szétzúzás a tisztítandó terménynek cél­szerűen forgó falhoz, pl. dobhoz való rö­pítésével és ezt kővetőleg érdes felülethez való, célszerűen kefék segélyével foganato-15 sított dörzsölésével történik, mely művele­teket a terménynek átszitálasa követi. A találmány szerinti eljárás célszerű ki­viteli alakjánál a rög szétzúzását a szemes terménynek legalább egyszeri nagyság-20 szerinti fajtázása előzi meg, melynek folya­mán a tisztítandó anyagból célszerűen a tisztítandó terményszemek nagyságrendjé­nél nagyobb rögdarabok távolíttatnak el. Ha a rög felaprítását kétszeres szitálás 25 előzi meg, akkor a sziták szemnagyságát úgy választjuk meg, hogy az egyik na­gyobb, a másik kisebb a tisztítandó ter­mény szemnagyságának átlagos átmérő­jénél. 80 A találmány szerinti eljárás kivitelére szolgáló berendezés lényege forgódob, mely felé a tisztítandó anyagot, pl. szélárammal röpítjük, ezzel a rögöt fellazítjuk és rész­ben aprítjuk. A dob mögött egy forgókefe 85 van elrendezve, mely az anyagot érdes felületű dobhoz súrolja, miáltal a rög tel­jesen felapríttatik, úgyhogy az egyszeri át­szitálás útján a szemes terményből eltávo­lítható. A forgódob elé célszerűen legalább 40 egy szita van iktatva a durva rögszemek eltávolítására, mely elrendezés folytán a tisztító berendezés lényegesen tehermen­tesíthető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem kiviteli alakját függélyes met- 45 szetben szemlélteti. A tisztítandó anyag a (3) garatból az (1) rázószitára hull, melynek szemnagy­sága olyan, hogy a tisztítandó termény átesik rajta és a (4) nyíl irányában a (2) 50 szitára kerül, melynek szemnagysága vi­szont olyan, hogy a tisztítandó szemeknél kisebb átmérőjű rögdarabok hullnak át rajta, melyek az (5) nyíllal megjelölt he­lyen tetszőleges módon elvezettetnek. Az 55 (1, 2) szitákat a (6) végnélküli szala­gokra felerősített kefék tisztítják. Az ily módon a tisztítandó szem nagyságnál na­gyobb és kisebb rögszemektől nagyjában megtisztított áru a (7) garaton át az ér- 60 des falú (8) kamarába kerül, melyben az a (9) forgó lapátkoszorú vagy ventilátor által létesített légáram folytán a függélyes tengely körül forgó (10) dob felé röpít­tetik, miközben a levegő a (11) rostélyon 65 át távozik. A (8) kamara belső falának érdessége által biztosított súrlódás növeli a rögszemek fellazítását, ill. részbeni aprí­tását. A (8) kamarából az anyag a (12) csatornán át a (8) kamarához csatlakozó 70 (13) dobba kerül, melynek palástja belül ugyancsak érdes, hornyolt vagy rovátkolt. A helytálló (13) dob belső palástján a dob hossz-axisáhan lévő (14) tengely körül forgó (15) kefehenger jár, mely a dobba hullott 75 anyagot a (13) dob belső palástjához szo­rítja, miközben a rögszemek apró porrá zúzatnak szét. A dobból az anyag azután a feltüntetett nyíl irányában a (16) szi­tára hull, melyen a porrá zúzott rög átesik, 80

Next

/
Thumbnails
Contents