99468. lajstromszámú szabadalom • Libellafelszerelés irányzékok számára

Megjelent 1930 Q. évi április hó 19 3-én. MAGYAR KIRÁLYI jMBE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99468. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Libellafelszerelés irányzékok számára. Süss Nándor Pracisiós Mechanikai és optikai intézet r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1928. évi májas hó 19-ike. Ismeretes, hogy a gépfegyverek vagy lö­vegek irányzékainak libellái, illetve üveg­csövecskéi, a harctéren vagy a gyakorló­téren való, kíméletlen használat alkalmá-5 val, gyakran eltörnek. Egy ily törés, ter­mészetesen, az illető lőfegyvert hasznave­hetetlenné teszi, mivel a libellát a pontos beállításnál nem nélkülözhetjük. A találmány célja ezt a hátrányt kikü-10 szöbölni, amit a találmány értelmében az­által érünk el, hogy az irányzék azon felü­letét, melyre a libella erősítendő, pontosan vízszintes irányúvá tesszük, illetve ily irányra becsiszoljuk és a libellának e fe-15 lületre illeszkedő felületét szintén megfe­lelő irányúvá csiszoljuk, illetve szabályoz­zuk, úgyhogy ha e két beszabályozott fe­lületet egymásra illesztjük, egyszerű csa­varos megerősítés által, a libella, minden 20 további beállítás nélkül, használható ál­lapotba jut. Eddigelé ugyanis a libellákon beállítócsavar volt alkalmazva, úgyhogy egy új libellának az irányzékra való fel­szerelésénél a libellát, beállít ócsavarjával, 25 előbb be kellett állítani, amihez a harcté­ren és a gyakorlótéren, természetesen, sem idő, sem műszerész nem áll rendelkezésre. Az irányzéknak és libellának, a találmány szerinti szerkezete mellett mármost, min-30 den egyes fegyverhez több tartaléklibellát adhatunk, melyek egyikét, egy libellaüveg eltörésénél, a megerősítő csavarok kicsava­rása után, a törött libella helyére erősít­hetünk, mire a fegyver, minden beállítás nélkül, azonnal ismét használhatóvá válik. 85 A csatolt rajzon a találmány szerint szerkesztett irányzék két nézetben és an­nak libellája az 1. ábrán hosszmetszetben és a 2. ábrán keresztmetszetben van feltün- 40 tetve. Az (a) libella, az irányzék (b, c) nyúlvá­nyain, (d) csavarok segélyével van meg­erősítve. A (b) nyúlványnak felső, a libel­lával érintkező felülete, a találmány értei- 45 méhen, pontosan vízszintesre van csiszolva és ugyanígy a libella (e) fémtokjának alsó, a (b) nyúlványra illeszkedő felülete szin­tén vízszintes, úgyhogy a libella, helyére téve és a (d) csavarokkal megerősítve, min- 50 den beállítás nélkül, az irányzék és fegy­verállvány kellő helyzetét mutatja. Az ily módon beszabályozott libellából néhány darab készletben tartandó, úgyhogy libella­törésnél, annak egyszerű kicserélése által, 55 a lőfegyvert azonnal, ismét használható ál­lapotba hozhatjuk, Természetes, hogy a találmány nincs a libellának a rajzon feltüntetett, megerősí­tési módjához kötve és hogy az többféle- 60 képen is szerkeszthető, így pl. a libella

Next

/
Thumbnails
Contents