99440. lajstromszámú szabadalom • Levélbélyegzőgép

Megjelent 1930. évi március hó 17-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99440. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Levélbélyegzőgép. Hasler A.-G. vormals Telegraphenwerkstátte von G. Ilasler cég Bern. A bejelentés napja 1929. évi január hó 10-ike. Svájci elsőbbsége 1928. évi január hó 16 ika. Jelen találmány bélyegzőlenyomatok készítésére való olyan gépre vonatkozik, melynél forgó nyomtatótest egy kerületi nyílásában egyenkint beállítható számok-5 kai ellátott értékbélyegző, a nyomtató­test mellett pedig forgó számlálómű van. A találmány szerint a beállított szám­értéknek a nyomtatótest minden egyes körülforgásánál a számlálóműre való át-10 vitelére a nyomtatótest kerületén egy bütyökcsoport van, melynek bütykei min­den helyérték számára egy-egy beállító szervvel állnak kapcsolatban és az illető helyérték nagyságának megfelelően a 15 nyomtatótest minden egyes körülforgásá­nál a számlálómű valamely számtárcsá­ját csak az egyik irányban meghajtó fo­gasrndat tolnak el, mimellett a tizes át­vitelt az egyik számtáresáról a követke-20 zőre különállóan, a nyomtatótest által ve­zérelt utánállítóberendezés idézi elő. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja van feltüntetve. Az 25 1. ábra a gép hosszmetszete, a 2. ábra a gép fölülnézete, a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala sze­rinti metszet nagyobb léptékben, a 4. ábra az 1. ábra IV—IV vonala sze-30 rinti metszet, az 5. ábra az egyik számtár csa nagyobb léptékben, a 6. és 7. ábra az 1. ábra VI—VI vonala szerinti keresztmetszetben az átváltóké' 35 szüléket tünteti fel, a 8. és 9. ábra a számlálómű meghajtását mutatja az 1. ábra VIII—VIII vonala szerinti metszetben. Az (1) tokban a fekvő helyzetű üreges (2) nyomtatóhenger egyrészt a (3) ten- 40 gelycsappal a (4) csapágyban, másrészt az (5) gyűrűben van ágyazva. A hátsó (6) homlokfalon közös (7) tengely körül annyi (8) rúdpár van egymás mellett hátsó vé­génél fogva ágyazva, ahány számértéke 45 a következőkben leírandó értékbélyegző­nek van; a feltüntetett esetben öt ilyen rúdpár van. A (8) rúdpárok a nyomtató­henger belsejében annak hosszirányában nyúlnak el egészen a henger mellső vé- 50 géig, ahol is azokat a közös (9) rúd tá­masztja alá. A (9) rúd a nyomtatóhenger mellső (1) homlokfalát a (11) hasítéknál átható (12) fogantyúval mereven van ösz­szekapcsolva. A (8) rúdpárok mindegyiké- 55 nek két rúdja közt egy-egy, tíz darab (13) nyomtatószámból álló sorozat van ha­ránt- és hosszirányban elcsúsztathatóan vezetve. Az egész számsorozat eltolására ezek mögött és előtt minden egyes (8) 60 rúdpár rúdjai között egy-egy (14) rúdpár segélyével összekötött (15) karok hatolnak át, melyek a (16) beállítótolókával állnak kapcsolatban. Mindegyik (13) számnak (17) liosszhasítóka van, melyen a (14) rúd- 65 párban szilárdan megerősített (18) vezető­pecek hatol át, melynek közvetítésével a (8) rúdpárok fölfelé irányuló mozgásuk­nál a (13) számokat magukkal viszik, azaz azoknak a nyomtatóhenger falától távo- 70 lodó mozgást kölcsönöznek. A (16) beállító­tolóka mellső végén a helytálló, vízszintes (19) tengely körül lenghető (20) beállító­emeltyűt hordja. A (20) beállítóemeltyűk szabad végükkel a (2) nyomtatóhenger 75 hosszirányban futó (21) hasítékaiba nyúl-

Next

/
Thumbnails
Contents