99424. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyadékok kiszolgáltatására

Megjelent 1930. évi március hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 99424. SZÁM. — XYIII/d. OSZTÁLY. Készülék folyadékok kiszolgáltatására. Gilbert & Barker Manufacturing- Company cégr West Springrtteld (É. A. E. A.). A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 29-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1928. évi március hó 31-ike. A találmány folyadékok, pl. benzin, olaj és máseffélék kiszolgáltatására szolgáló készülékre vonatkozik. A találmány szerinti készülék, összes 5 kedvező tulajdonságainak kihasználása céljából előnyösen látható mérőkészülék­kel ellátott, kettős hengerbe van zárva, de a találmány egyes jellemzői, mint az aláb­biakból ki fog tűnni, a kettős hengerben 10 való elrendezéstől függetlenek, vagy leg­alább is függetlenek lehetnek. Két mérő­henger alkalmazása azonban célszerű, mert az egyik hengert tölthetjük, miköz­ben a másik kiürül. A két mérőhengert 15 tetszőleges módon, pl. szivattyú segélyé­vel felváltva folyadékkal tápláljuk. A hengerek töltését és kiürítését szelep ve­zérli, mely a kellő időben önműködően működik. A készülék kezelőjének nincs 20 más teendője, mint hogy szivattyúzzon, vagy a szivattyúzást ellenőrizze., míg minden más művelet önműködően megy végbe. így pl. a kiszolgáltatott folyadék mennyiségét a készülék önműködően méri 25 meg és a folyadék, amíg a szivattyúzás tart, lényegileg megszakítatlan áramban lép ki. Folyadékok kiszolgáltatására számos, a fenti általánosan jellemzett csoportba tar-30 tozó készülék vált ismeretessé és a jelen találmány oly javításokra vonatkozik, melyek lehetővé teszik, hogy a készülék, a kiszolgáltatott folyadék mennyiségének igen pontos megmérése mellett, az eddi-35 gieknél gyorsabban működjék. A találmány értelmében az említett mérőhengerek mindegyikében dugattyú van, melyet az illető henger megtöltésé­nél a beáramló folyadék felemel. A két dugattyú egymással oly összeköttetésben g) áll, hogy az egyik dugattyú felemelkedé­sénél a másik dugattyú lesüllyed és ezál­tal a folyadékot erőhatással és gyorsan szorítja ki. Ez a berendezés gyorsan mű­ködő szelepszerkezettel áll kapcsolatban. 45 melynek mozgásait a dugattyúknak hen­gereiben elfoglalt helyzete indítja meg és vezérli, ahol is ez a mozgás, ha az egyszer megkezdődött, a dugattyú által való min­den vezérlés nélkül folyik le. A szelep 50 minden dugattyülöket végén gyakorláti­lag véve pillanatnyilag mozdul el. Ha a mérés a folyadéknak egy dugattyú által egy bizonyos löketen túl való elmozdítása útján történik, akkor a mérés pontossága 55 csak akkor van biztosítva, ha olyan sze­lepről rendelkezünk, mely minden du­gatty ülőket végén úgyszólván pillanatnyi­lag vált át. A folyadéknak a mérő hen­gerből erőhatással való kiszorítása a fo- go lyadéknak gyors kiszolgáltatását bizto­sítja és elérhetővé teszi, hogy az egyik henger ugyanoly gyorsan ürüljön ki, mint ahogyan a másik megtelik. Számos részlet, mely a fenti célok meg- 65 valósítását elősegíti, az alábbi részletes leírásból fog kitűnni A mellékelt rajzon az 1. ábra a folyadék kiszolgáltatására szolgáló készülék példaképem foganatos!- 70 tási alakjának tokja, a 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala mentén vett vízszintes keresztmetszet nagyobb léptékben, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerinti, 75 még nagyobb léptékű keresztmetszet,

Next

/
Thumbnails
Contents