99416. lajstromszámú szabadalom • Elektromos távkapcsoló

Megjelent 1930. évi március hó 1 T-ón. MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99416. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Elektromos távkapcsoló. Fésűs Imre igazg-atő főmérnök és Lénárd Lajos üzemvezető Karcag-. A bejelentés napja 1928. évi november hó 16 ika. A találmány pl. a közvilágítás céljait szolgáló elektromos lámpák kapcsolására való oly elektromos távkapcsolóra vonat­kozik, mely az ismert távkapcsolórendsze-5 reknél tapasztalt hátrányokat kiküszöböli. Távkapcsolás számára ismeretesek min­denekelőtt a kapcsolóórák, melyeknél az áramkörök kapcsolását bizonyos idő­pontra beállított óra által vezérelt mótor 10 vagy relais végzi. Ezen rendszer hátrá­nya, hogy a kapcsolás megtörténtéről csak a helyszínen lehet meggyőződni, a be- és kikapcsolás időpontjának megvál­toztatását a helyszínen kell végezni és 15 hirtelen besötétedés esetén a lámpák ko­rábbam meggyújtása körülményes, meri az összes készüléket végig kell járni s utólagosan kell korábbra beigazítani. Ismeretesek továbbá vezetékkel vezé-20 relt távkapcsolók (automaták) is, még pe­dig- egyrészt relaisrendszerűek és más­részt motoros rendszerűek. A relaisrendszerű automatatávkapcso­lóknál az áramkörök kapcsolása a relais 25 gerjesztésével történik; amíg a relais ára­mot kap, addig az armatúra zárja az áramkört és a lámpák égnek, ha pedig az áramot megszakítjuk, az armatúra ki­kapcsol. Ezen rendszer hátránya, hogy a 30 készülék a kapcsolás egész ideje alatt ára­mot fogyaszt, hogy a lámpák elalszanak, ha az áramkör egy pillanatra is megsza­kad és hogy a kapcsolás helyéről nem le­het megtudni, hogy a kapcsolás megtör-35 lént-e. Az ismert mótoros rendszerű automata­távkapesolóknál az áramkörök kapcsolá­sát mótor által meghajtott kapcsoló végzi, mely mótor a központból kapja az ára­mot. Ezen rendszer hátránya, hogy a táv- 40 kapcsoló vezetékén a mótor teljes árama megy át s így a vezeték annak megfele­lőleg méretezendő, hogy a be- és kikap­csolás végzéséhez (3) vezetékre (a háló­zat körvezetékes rendszere esetén (2) ve- 45 zeték s a hálózat egyik fázisa) van szük­ség, hogy az áramkörök be- és kikapcso­lása csak egyidőben lehetséges és hogy, ha a távkapcsoló vezetéke valamely kö­rülmény folytán hozzáér a hálózati veze- 50 tékhez, a távkapcsoló a meglevő kapcso­lási helyzetet megsemmisíti; két áramkör különböző időbeni be- és. kikapcsolásához továbbá két teljesen különálló készülék £s (5) vezeték szükséges. 55 A jelen találmány értelmében a jelzett hátrányokat mótoros rendszerű automata­távkapcsolóknál azáltal küszöböljük ki, hogy az áramkörök kapcsolását mótor ál­tal meghajtott kapcsoló végzi, melynek 60 helyi áramkörét oly relais kapcsolja, me­lyet minden kapcsolás megtörténtekor a központból vezérelt és a mótor által kény­szerhajtás révén elmozgatott vonalváltó árammentes összekötő távvezetékre kap- 65 csol át. A relais vezérléséhez itt is 3 Veze­tékre (körvezeték esetén két vezetékre) van szükség, mely vezetékek azonban csak a relais áramszükségletének meg­felelően méretezendők. A relais emellett 70 úgy készíthető, hogy, ha a relais távveze­téke a hálózati vezetékkel érintkezne, úgy erre a relais nem reagál, annak dacára, hogy két vezetéken a teljes háló­zati feszültség is fellép. További előny, 75 hogy három vezetékkel két teljes külön-

Next

/
Thumbnails
Contents