99415. lajstromszámú szabadalom • Útburkolat

( Megjelent 193Q. évi március hó 17-én . MAGYAR KÍKÁLYJ JHRgBL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99415. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Útburkolat. Fónagy Béla, Dr. Katona Fülöp és Tribuszer Károly oki. mérnökök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi március hó 6-ika. A betonutak és általában, a konglome­rátutak a járművek okozta behatások folytán gyorsan kapnak. Találmányunk célja az; említett útfajták kopásának 5 megakadályozása és az útkéreg élettar­tamának lényeges meghosszabbítása. To­vábbi célja a találmánynak az útkéreg hordképességének a növelése. A kitűzött céloknak megfelelően a szó-10 banforgó útfajták kérgét különleges el­rendezésű és alakú vasbetétekkel erősít­jük meg, melyeket úgy osztunk el az út­kéregben, hogy a forgalomban az út felü­letére átadódó erőbehatásokat ezek a be-15 tétek fogják fel és vigyék át a töltő­anyagra. Az utóbbi lehet beton vagy bár­mely más plasztikus útburkoló anyag, pl. bitumenes kőzuzalók, stb. Találmányunk szerint az út kérgébe 20 vasrostélyt ágyazunk be, melynek felső széle az úttest felületével egyszintben fekszik. A rostélypálcákat oly sűrűn he­lyezzük el, hogy a forgalomban az út­felületet érő erőbehatások közvetlenül a 25 rostélypálcákat érjéik. Ez okból, a rostély­pálcák köziét szűkebbre szabjuk a jármű-Ikjdríeikeikí talpszélességlénél. A rostélypál­cák a töltőanyag oldalirányú kitérését is gátolják, minek folytán a rostélypálcák 30 közé zárt útkéreg szilárdságát is lénye­gesen növeltük. Az útkéreg felületébe ágyazott rostély­pálcákat a kéreg belsejében ágyazott ha­rántvasakra fektetjük GS <XZ utóbbiakkal 35 úgy kapcsoljuk össze, hogy a kapcsolat negatív hajlító nyomatékok hatására se lazulhasson meg. A rostélypálcákat és a harántvasakat oly keresztmetszeti alak­kal készítjük és úgy osztjuk el, hogy az útfelületre ható erőket úgy vigyék át és 40 osszák szét a töltőanyagra (beton stb.), hogy az utóbbi igénybevétele az anyag szilárdságát túl ne lépje. A rostélypálcák felső széle a töltő­anyagból kissé kiállhat, mely esetben a 45 rostélypálcák kiálló részeinek közei asz­falttal vagy más útburjíoló anyaggal tölt­hetők ki. A csatolt rajzom az 1. ábra egy találmányunk szerint ki- 50 képzett útkéreg keresztmetszete, a 2. ábra pedig az útágyazaton fekvő út­kéreg kisebb léptékű hosszmetszete egy dilatációs hézag keresztmetszetével. Az 1. ábrán feltüntetett példában az (1) 55 rostélypálcák felső lapjai a (2) beton­kéreg felületében fekszenek. A rostély­pálcák trapézkeresztmetszetű talpaikkal (3) harántvasaik fecskofarkalakú kivágá­saiba illeszkednek. A (2) útkéreg széleit 60 L-keresztmetszetű (4) vasak határolják. A (3) harántvasiak végei a (4) vasaik be­ágyazott rövidebb (5) szárain nyugsza­nak. Az (1) rostélypálcák közét szűkebbre 65 szabjuk a járműtalpak szélességénél, hogy a járműkeoneiket mindenkor legalább egy rostélypálca támassza alá. A rostély­pálcák talpai a (3) harántvasakban le vannak horgonyozva, tehát negatív haj- 70 lító nyomatéikok hatására sem válhatnak el tőlük. A (3) harántvasak talpszélessé­gét ós egymástóli távolságát (2. ábra) úgy szabjuk meg, hogy a (2) töltőanyagra (ez esetben betonra) átadódó igénybevétel 75 annak szilárdságát ne múlja felül. A (3) harántvasak a rajzon feltüntetett példá­ban laposvasak. Nagyobb igénybevéte-

Next

/
Thumbnails
Contents