99381. lajstromszámú szabadalom • Berendezés épülettörmelékek és tetőcserép leeresztésére

Megjelent 193Q . évi március hó lT -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99381. SZÁM. — VllI/a. OSZTÁLY. Berendezés épülettörmelék és tetőcserép leeresztésére. Vida Ferenc kőművesmester Törökszentmiklós. A bejelentés napja 1929. évi május hó 3-ika. Az épületbontásoknál és építő mimikák során keletkező törmeléket deszkából ösz­szerótt esaitomákon szokták leereszteni. E d esxk aalkotmányokriak aránylag nagy a 5 súlyuk, különösen ha több emeletmagas­ságira terjednek ki. Felállításuk és a munka folyamán többször szükségessé váló áthelyezésük sok munkaerőt igényel. Hátrányuk az is, hogy téglák és más ke-10 miény darabok a szögletekibe beékelődhet­nek, megrekednek ós a csatorna kereszt­metszetét eltömhetik. E mellett egyálta­lán nem alkalmasak a lebontott é® újból felhasználandó tetőoserepek leeresztéséire, 15 mert a kemény deszkafalakhoz ütődő le­hulló cserepek eltörnék bennük. A találmány egy az említett célra szol­gáló, könnyen kezelhető, toldiható, áthe­lyezhető és szállítható berendezés, ímely 20 lényegében hajlékony anyagból, például erős vitorlavászonból, esetleg bőrből ké­szült, végéin nyilt tömlő, melyhez helyen­ként merevítő abroncsok vannak erősítve. Ez a tömlő az épületfal mellett függesz-25 temdő fel, úgyihogy a felső nyílásába ön­tött törmelék az alsó nyilason át a földre vagy közvetlenül egy alája állított ko­csira hulljon. A törmelék leeresztésére szolgáló töm-80 lők merevítő abroncsai legcélszerűbben körgyűrű alakúak, ellenben a tetőcsere­peik leeresztésére szolgáló tömlők abron­csai célszerűen elliptikusak vagy oválisak és oly méretűek, hogy a tömlőnek az ab-35 roncsok által meigszaibott keresztmetszeté­ben a hosszúkás egyenközényalakú csere­pek csak ferde helyzetben férjenek el, ne­hogy esés közben bukdácsolhassanak. E mellett a tetőcserepek leeresztésére szol­gáló tömlők belsejében, célszerűen a me- ÍO revítő abroncsoikJioz erősített, rugékony pálcákat célszerű elrendezni, a leihulló cserepek esési sebességének csökkentésére. A tömlőt például egy-egy emeletmagas­ságnak megfelelő hosszúságú daraboktól íö célszerű összeállítani, melyeknek végein egy-egy merevítő abroncs van, mely ab­roncsok; úgy vannak kiképezve, hogy két tömlővég abroncsai kapcsokkal, csavarok­kal könnyen egymáshoz költhetők legye- 50 neik, ha a tömlő egy-egy eméletmagasság­gal megtoldandó. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerinti törme­lékleeresztő berendezés nézetben látható 55 egy épületfal mellett. A 2. ábra egy épülettetőre függesztett cse­répleeresztő berendezés hosszmetszete. Az 1. ábrán nézetben feltüntetett (a) tömlő egy célszerűen bádogból készült (b) 60 könyökcsőihöz van erősítve ós szabadon lelógva a talajszint fölött végződik. A (b) könyöíkeső a betöltő csatorna, mely az épületihez kötendő. A tömlő a feltüntetett példában darabokból van összetéve, me- 65 lyeknek végei (c) szögvasabrancsokhoz vannak kötve, mely abroncsok révén az egyes tömlő darabok egymáshoz erősíthe­tők. A (c) végaibroncsok közti tömlődara­bok helyenként (d) laposvasabroncsokkal 70 merevíthetők. Törmelék leeresztésére szol­gáló tömlők abroncsai legcélszerűbbem körgyűrűalakúak, hoigy a lelógó tömlő körkeresztmetszetű legyen. Nyilvánvaló, hogy ennek a berendezés- 75 nek a felszerelése és egyik munkahelyről a másikra való áthelyezése gyorsan és könnyen eszközölhető. A munka befejez-

Next

/
Thumbnails
Contents