99372. lajstromszámú szabadalom • Önműködő sínkenőberendezés

Megjelent 1930 . évi március hó 17-én . .' MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99312. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Öaműködő sínkenőberendezés. Joaimés Teindas, Henri Montfort és Jean Riboulet mérnökök Páris. A bejelentés napja 1929. évi március hó 23-ika. Franciaországi elsőbbsége 1928. évi március hó 31-ike. A találmány tárgya önműködő sínkenő­berendezós, mely azon kopást van hivatva csökkentjeim, mely a síneken és a vonatok mozdonya ós kocsijai kerékkarimám súr-5 lódás által akkor áll be, midőn e jármű­vek görbületben fekvő vágányokon ha­ladnak. Ekkor ugyanis a kerékkarimák a gör­bület középpontjától legtávolabb fekvő 10 sín belső vertikális felületének erősen nekifekszenek és úgy e sínfelületen, mint pedig a kerékkarimákon abnormális kopás áll be, melyet a találmány tárgyát képező berendezéssel éppen kiküszöbölni igyék-15 s zűnik . A berendezést a lokamotívoikra szerel­jük iés ez úgy vam elrendezve, hogy mi­dőn a lokomotív görbületben halad, a be­rendezés a görbület középpontjától legtá 20 volabb fekvő sín függélyes belső felüle­tétre, tehát a vonat kerekeinek karmájá val való súrlódásnak kitett részre, Önmű ködően egy porlasztott olajsugarat fecs kendez, mely a sín e részét kemi. J5 Midőn a kerékkariimák az így kent sín nel súrlódnak, a súrlódás erősen gyengül és így a karimáknak, mint pedig a síinek szélének kopása csökken. A kenőberendezés a következő részelt-X) bői áll: 1. Tömítetten elzárt tartályból, mely 4—6 kig. légnyomás alatt álló olajlat tar­talmaz. 2. Sűrített levegővel működő porlasztó í5 berendezésiből, mely a sín kenésére szol­gáló, nyomás alatt álló olajemulziót lé­tesíti. 3. Egy csőrendszerből, melyen át a nyo­más alatt álló olajemulzió a lokomotív egyik vagy másik részéiből a vágány két 40 sínének függőleges belső felületére jut. E csöveknek a sínnel szomszédos vége egy kiöanlőcsővel van ellátva, mely a nyomás alatt álló olajemulziió fec-skendezésére szolgál és úgy van irányítva, hogy az 45 olaj semmi körülmények között se fees­kendeztethesBék a sín felső felületére, azaz a gördülési pályára, ahol az olaj jelenléte káros következményekkel jár­hatna (kerekek csúszása, fékezési nehéz- 50 ségek). 4. Végül egy önműködő vezérlőszerke­zetből, melynek működése olyan, hogy a sínek osak akkor lesznek kenve, midőn a lokomotív görbületben halad és pusztán 55 a görbület középpontjától legtávolabb fekvő sín függélyes belső felülete lesz kenve. A sínek kenése ily módon önműködően a vágányinak csalk azon pontjain és a 60 sínek azon részén történik, ahol az tényleg szükséges. A kenőolajfogyasztás ennek következtében a minimumra van csök­kentve. A csatolt rajz a találmány tárgyát ké- 65 pező berendezésnek egy példaképpen vett fogajnatosítási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a berendezés oldalnézete; a 2. ábra az 1. ábra elölnézete; a 3. ábra a 2. ábra felülnézete; a 70 4., 5., 6., 7. és 8. ábrák részletrajzok. A berendezés a következő részekből áll: 1. A tömítetten zárt (A) tartályból, mély a mozdonyra van szerelve és a forgóalváz keretére van erősítve. E tar- 75 tály, a (C), dugóyal elzárható (B) nyíláson át, olajjal Van megtöltve. Az (A) tartály a (G) összekötőcsővezeték útján a gép

Next

/
Thumbnails
Contents