99368. lajstromszámú szabadalom • Fonott football-labda készítő gép

Megjelent 1930. évi máreíus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^KShK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99368. SZÁM. — VI/d. OSZTÁLY. Fonott football-lapda készítő gép. Typri János és Lipcsey Pál szerszám-, gép- és autójavító üzem cég* Budapest. A bejelentés napja 1928. évi december hó 31-ikn. Az eddig használt, bőrből készült foot­ball-lapdák nem feleltek meg teljesen cél­juknak és pedig több oknál fogva. E lap­dák tudvalevőleg bőrcikkelyekből készül-5 tek, azok összevarrása vagy ragasztása útján. Minthogy a varratok vagy ragasz­tási helyek mentén anyagtöbblet állt be, a burok súlyelosztása egyenetlen volt, ami a játék finom árnyalatait károsan 0 befolyásolta. További hátrány abból szár­mazott, hogy a varratok vagy ragasztá­sok helyén víz szivárgott át, minek foly­tán a lapda súlya növekedett. Fel­említendő még, hogy a varratok vagy ra-5 gasztási helyek túlmerevek, úgyhogy egyes játékfogásoknál, pl. az úgynevezett fejelésnél a játékosoknak gyakran kelle­metlen fájdalmat okoztak. Mindez okok­nál fogva igyekeznek oly lapdák haszriá-0 latára áttérni, melyek nem bőr cikkelyek­ből, hanem egymásra helyezett egymást keresztező fonalakból álló rétegekből ké­szülnek és vulkanizálás útján gumiréteg­gel láttatnak el. A jelen találmányt oly 5 gép képezi, mely a fonalréteget állítja elő. A rajzon a találmány egy foganatosí­tási alakja van példaképen feltüntetve. Az 1. ábra a gép felülnézete. A 3 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete. A 3—9. ábrák pedig részletrajzok. Az (1) alaplapra erősített (2) csap­ágyakban a (3) tengely van ágyazva, t melyen a laza (4) és ékelt (5) szíjtárcsa, valamint két háromlépcsős (6) és (7) zsi­nórtárcsa van elrendezve. A (6) és (7) zsinór tárcsáktól nyílt és keresztezett zsi­nórhajtás vezet a (8) csapágyakban ágya­zott ugyancsak háromlépcsős (9) és (10) 40 zsinórtárcsáikhoz. E zsinórtárcsák ten­gelyei (11, 12) hüvelyekként vannak ki­képezve (3. ábra), melyek a (9) és (10) zsinórtárcsák felerősítésére szolgáló (13) és (14) tárcsákban végződnek, amelyek 45 viszont a (15) és (16) körmös kapcsoló­tárcsákkal vannak ellátva. A (11, 12) hü­velyekben a (17) hüvely van ide-odatol­hatóan ágyazva, és a hüvelynek azon ré­szére, mely a (15, 16) körmös kapcsolók 50 közt szabadon van hagyva, a körmökkel ellátott és hol a (15), hol pedig a (16) kör­mös tárcsával kapcsolódó (18) kapcsoló­tárcsa van ékelve. A (17) hüvely egyik végén a később leírandó géprész felvéte- 55 lére szolgáló (19) körhorony van kiké­pezve. A (17) hüvelyben a (20) tengely van elhelyezve, mely (21) ék útján kap­csolódik a (17) hüvellyel, mely utóbbi te­hát a (20) tengellyel együtt forog, emel- 60 lett azon csúszhat is. A (20) tengely a (17) hüvelyen kívül a (22, 23) csapágyakban van ágyazva, és rajta a (24) végnélküli csavar van kiképezve (1. és 3. ábra), mely a (25) csapágyban ágyazott (26) tenge- 65 lyen ülő (27) csavarkerékkel kapcsolódik. (1., 2. és 3. ábra.) E (26) tengely egyik végére a (28) ütközőcsappal ellátott (29) tárcsa van ékelve, mely a (30) kikapcsoló rúdon kiképezett (31, 32) ütközőkkel műkő- 70 dik együtt. A (30) rúd részint a (33) csap­ágyban van ágyazva, részint pedig az (1) alaplapra erősített (34) oszlop fejében forgó (35) görgőn nyugszik, és egyik vége (36) fogantyúvá van kiképezve. A (30) 75 rúd másik végére a (37) villa van erő-

Next

/
Thumbnails
Contents