99356. lajstromszámú szabadalom • Közvetve fűtött, magasnyomású gőzfejlesztő

— 2 — (5) rekesz (6) kondenzátumkieresztő cső­darabbal van felszerelve. A fűtőelem má­sik végén, a magasabban elhelyezett (9) alapon, a (10) megfordítókamra van sza-5 badon csúsztathatóan elrendezve és a két, (3) és (10) gyűjtő- ill. megfordítókamra két csoportban elrendezett (11, 12) csövek útján van egymással összekötve. Az egyik, a nagyobb csőcsoport, a (3) gyüjtő-10 kamra (5) rekesze és a (10) megfordító­kamra közt, mindkét kamrának egész ma­gasságára terjed és (11) csövekből áll, míg a másik (a kisebb) esőcsoport olyan (12) csövekből áll, melyek a (3) gyüjtő-15 kamra (7) rekeszének csupán felső részé­ből indulnak ki (lásd főleg a 6. ábrát) és a (10) megfordítókamrának csupán oldal­részét foglalják el, mely alacsonyabb, mint a (10) kamra többi része (lásd különösen 20 a 7. ábrát). Ennek folytán, mint látható, a (8) cső­darabon át a (7) rekeszbe beáramló fűtő­gőz az egyik [a (12) csőcsoportban lefelé a (10) megfordítókamrába halad, míg a 25 fűtőgőznek és a kondenzátumnak keve­réke, a másik] a (11) csőcsoporton keresz­tül, szintén lefelé, a (3) gyüjtőkamra (5) rekeszébe áramlik vissza, ill. kondenzá­tum alakjában ebbe az (5) rekeszbe jut be, 30 hogy azután, a (6) kieresztő csődarabon keresztül, kifolyjék. A (10) megfordító­kamrában mindenekelőtt a kondenzátum­nak, mely az odamenő (12) csövekben kép­ződött, elkülönülése megy végbe, a gőztől, 35 mely kondenzátum azután az alsó, (11) csőcsoporton keresztül lefolyik. A vissza­térő (11) csövekbe átáramló gőz tehát aránylag száraz, ami, a meleg átvitele szempontjából, igen kedvező. 40 Mint a 4. ábrából látható, az (1) dobban lévő, középső fűtőelemeknél a (8) be- és a (6) kieresztő csődarabok lent vannak el­rendezve, míg a két oldalas fűtőelem (3) gyüjtőszekrényein, ennél a foganatosítási 45 példánál, ezek a (8) és (6) csődarabok azok­nak egyik, alsó sarkában vannak elren­dezve. Ehelyett az elrendezés a két oldalas fűtőelem tekintetében, olyan is lehet, amint az az 5. ábrán látható, ahol a (8) be-és (6) kieresztő csődarabok a (3) gyűjtő- 50 kamrák oldalán foglalnak helyet. Ebben az esetben a gőz be- ós a kondenzátum ki­eresztésére szolgáló (3) gyüjtőkamra nem egy darabból van készítve a (4) elválasztó­fallal, mint az 1. és 4. ábrán látható, ha- 55 nem a (7) rekesz, külön (17) beeresztő kamra alakjában, lazán, (14) megerősítő­csavar segélyével van a (18) kieresztő­kamrán megerősítve, mely csavar hasíté­kon megy keresztül, úgyhogy mindegyik 60 alkatrész akadálytalanul kiterjeszked­hetik. A rajzolt foganatosítási alakok csak példáknak tekintendők és a találmány ke­retén belül változást szenvedhetnek. Lé- 65 tiyeges ezekre vonatkozólag, hogy a be­eresztő- és a megfordítókamra közt, egy csoport beeresztő- és egy csoport kieresztő­eső fekszik egymásmelleit és hogy ezek a csőcsoportok egymást keresztezik, úgy- 70 hogy a lejtés, mindkét esőcsoportnál, a gőz ill. a kondenzátum áramlási irányával megegyezik. Általában a visszatérő (11) csövek csoportja lényegesen nagyobb­számú csőből áll, mint a, fűtőgőz által leg- 75 először átjárt, odamenő (12) csövek cso­portja, mert ekkor adódnak ki a meleg át­adódása tekintetében, a legkedvezőbb se­bességviszonyok. Egyebekben a csövek száma, egy-egy fűtőelem két csőcsoportjá- gO ban, mindig az egyes esetekben teljesí­tendő, üzemi feltételekhez fog igazodni. Szabadalmi igény: Közvetve fűtött, magasnyomású gőzfej­lesztő, melynél a gőzalakban beáramló 85 és folyékony kondenzátum alakjában eltávozó fűtőközeg befogadására szol­gáló fűtőelemek olyan, egyenes csö­vekből állanak, melyek a fűtőelem egyik végén elrendezett, be- és ki- 90 eresztőkamra és azok másik végén fekvő megfordítókamra közt haladnak tova, azáltal jellemezve, hogy egy cso­port (12) gőzvezetőcső, egy csoport (11) kondenzátumvezetőcső mellett úgy 95 van elrendezve, hogy e két csoport cső­vei egymást keresztezik. 3 rajzlap melléklettel. i'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents