99356. lajstromszámú szabadalom • Közvetve fűtött, magasnyomású gőzfejlesztő

Megjelent 19H0 . év i március lió 201-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIKrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99356. SZÁM. — Ve/Sí. OSZTÁLY. Közvetve fűtött, magasnyomású gőzfejlesztő. Schmidt'sche Heissdampf Gesellschaft in. b. H. Kassel-Wilhelmshöhe. A bejelentés napja 1929. évi január hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi január hó 5-lke. A jelen találmány közvetve fűtött, magasnyomású gőzfejlesztőre vonatkozik, melynél a kazándobban olyan fűtőelemek vannak elrendezve, melyekbe, fűtőközeg 5 gyanánt, a kazándob víztartalmának el­gőzölögtetésére, magasabb hőfokú gőzt vezetünk be, mint aminő hőfoka a fej­lesztendő üzemgőznek van. A fűtőgőz a fűtőelemeknek egyik végén jut be azokba 10 és mozgási irányának megfordítása mel­lett áramlik azokon keresztül, miközben, melegének leadásával, kondenzátummá alakul át. Ez a kondenzátum a fűtőelem­nek azon végén folyik ki, melyen a fűtő-15 gőz bevezetése történik. Emellett ezek a fűtőelemek úgy lehetnek kiképezve, hogy a fűtőgőz és a képződő kondenzátum olyan csöveken vezettetik keresztül, melyek a fűtőelemnek egyik végén lévő be- és ki-20 eresztőkamrák és egy, a fűtőelem másik végén fekvő, mozgásirányt megváltoztató (megfordító) kamra közt haladnak tova, A találmány az ilyen fűtőelemeknek javí­tását célozza és elsősorban abból áll, hogy, 25 minden egyes ilyen fűtőelemnél, ama csö­vek csoportja, melyek a belépő fűtőgőzt vezetik, azon csövek csoportja mellett van elrendezve, melyek a megfordító kamrá­tól a kieresztőkamrához térnek vissza és 30 kondenzátumot, ill. gőzből és kondenzá­toraiból álló keveréket vezetnek, mimellett az elrendezés olyan, hogy ezen két cso­port csövei egymást keresztezik. Ezáltal aránylag kis szerkezeti magasságú fűtő-35 elemet létesítettünk, mely bizonyos, meg­adott térben nagy fűtő felületet nyúj t. To­vábbá mindkét csőcsoportnál a lejtés az áramlás irányának felel meg és a kereszt­metszet- és sebességviszonyok, a két cső­csoport közt, a csöveknek a két csőcso- 40 portra való, megfelelő elosztása útján, úgy választhatók meg, ahogyan az a kí­vánt üzemi viszonyoknak a legjobban megfelel. A mellékelt rajzon a találmánynak kü- 45 lönböző foganatosítási példái vannak be­mutatva és pedig az 1. ábra a közvetve fűtött kazándob egy részének függélyes és a 2. ábra vízszintes hosszmetszetét tünteti 50 fel, benne a fűtőelemekkel, a 3. ábra az 1. ábra A—B és a 4. ábra az 1. ábra C—D vonala mentén vezetett keresztmetszete, az 5. ábra egy módosított foganatosítási 55 példának egy része, a 4. ábrának meg­felelő keresztmetszetben, a 6. ábra nagyobb léptékben mutatja egy be- és kieresztőkamrának az 1. ábra E—F vonala mentén vezetett keresztmetszetét, a 60 7. ábra egy megfordítókamrának az 1. ábra G—H vonala mentén vezetett ke­resztmetszetét tünteti fel. A rajzon (1) jelöli a magasnyomású kazándobot, melyben, a benne lévő víz- 65 tartalomból, a magasnyomású üzemgőzt közvetett fűtései fejlesztjük. A rajzolt pél­dában mindegyik (1) dobban három fűtő­elem foglal helyet. Mindegyik ilyen fűtő­elemnek, egyik végén, (3) gyűjtőkamrája 70 van, mely, (4) keresztfal segélyével (2. és 6. ábra) két, (5) és (7) rekeszre van meg­osztva. A (7) rekesz az (1) dob falán ke­resztülvezetett (8) fűtőgőzbeeresztő cső­darabbal van ellátva, míg a másik, a raj- 75 zolt példánál az előbbinél jóval nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents