99355. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép buza hámozására

Mejr,jelent 1930. évi március hó 17-éu. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99355. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Eljárás és gép búza hámozására. Schermanii Richárd mérnök Budapest. A bejelentés napja 1928. évi junins hó 30-ika. A találmány búzaháimozó eljárásra és gépre vonatkozik, mely az eddigi eljárá­sokkal, ill. gépekkel el neim ért héjmentes állapotban szolgáltatja a búza lisztmag 5 ját. Ennek lisztté való feldolgozása tehát egyrészt kevesebb aprító erőt (és így ke­vesebb munkát) igényel, másrészt a fe­hérlisztek mennyiségi hozama lényegesen növekszik, a barna liszté ellenben lénye 10 gesen csökken. A találmány szerinti hámozó eljárág egyik jellegzetessége a búzának a hámo zásihoz való előikéiszítési módjábain van A búzaszemeket ugyanis a találmány sze 15 rint csak felületileg áztatjuk, amit egy­részt a búza súlyának 3%-át meg nem haladó, rendesen 1.5%-át kitevő vízzel való áztatás utáni rövid ideig való pihen­tetéssel ériiník el. Míg ugyanis eddigelé 20 3—8 óráig pihentették a bőségesen ázta tott búzát, addig jelem találmány a fent megadott vízmennyiséggel való áztatás utáin csak fél óránál rövidebb ideig eét szerűen 15 percig tartó pihentetését java-25 soljia, azzal a kifejezett céllal, hogy a víz esaík a búzia felületi rétegének, azaz héjá' naik megpuihuláisát vonja maga után. A találmány szerinti eljárásnak másik jellegzetessége1 a felületileg, azaz csak a j 80 héjrészre terjedőleg megpuhított búzának ! két rugalmas munkafelület közötti meg­[ munkálásában van, melyeiknek egyikei | célszerűen a passzív munkafelület, gyö­! kérkefe, míg a másik célszerűen az aktív 35 munkafelület a kártoló gépeiknél haszná­latos, rugalmasan ágyazott acélsodrony­kefe. Ennél az eljárásnál, a munkafelüle" tek rugalmas kiképzése folytán a búza­szem nem törik, mint az eddigi merev munkafelületek közötti kezelésnél, hanem 40 éppen megimarad és a rugalmas munka­felületek a búzaszem minden részét egy­formán érik és a héját kisebb-nagyobb le, rriezalákú darabokban lehámozzák. A találmány szerinti eljárás kivitelére 45 alkalmas gép gyűrűs tér meghagyásával egymást koncentrikusan körülvevő, cél­szerűen esonkakúpalaikú két dobból áll, melyeknek egyike, a helytálló üregeg csonk akúp köpenyfelülete, a gyökérszál- 50 kefét hordja, mely a búzaszemeket meg­támasztja (passzív munkafelület), míg a belső forgóikúp palásltja a sodronykeíét hordja (aktív felület). A két munkafelü­let közötti gyűrűs téribe etetjük be a bú- 55 zát, még pedig az egész munkafelületre egyenletesen, amennyiben a forgókúp fedőlapjára ejtett búza, a centrifugáiig erő hatására, szétterjed és egyenletesen oszlik el a két csonkákúp közötti gyűrűs 60 térre. A lehámozott héj részek elvezetésére a gépben szívóberendezést helyezünk el. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­riak. példaképpeni kiviteli alakját függé­lyes metszetben szemlélteti. 65 Az (1) gépállványba a felfelé szűkülő, üreges (2) köpeny van beszerelve, mely a passzív munkafelületet alkotja és majd­nem egész magasságában (11) gyökér­kefével van borítva. A (2) köpeny, gyű- 70 rűs tér meghagyásával, a forgó (3) ten­gelyre erősített (4) kúp vesai körül, amely az aktív munkafelületet alkotja és melynek palástjára a (12) acélsodrony­kefe van felerősítve. A (4) kúp (3) ten- 75 gelye a felső (5) és az alsó (6) nyaikcsap­ágyban forog és a (7) csavarral magas-

Next

/
Thumbnails
Contents