99334. lajstromszámú szabadalom • Folyékony tüzelőanyaggal táplált lángzóval hevített főzőüst

Megjelent 1930. évi március hó 118-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99334. SZÁM. IV/Í. OSZTÁLY. Folyékony tüzelőanyaggal táplált lángzóval hevített főzőüst. Szidon Rezső magánhivatalnok Újpest. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 4-ike. A találmány folyékony tüzelőanyaggal táplált lángzóval hevített főzőüstre vonat­kozik, mely könnyebben kezelhető és szállítható, mint az eddigi főzőüstök és 5 emellett ezeknél megbízhatóbban műkö­dik, mert lángzójának lángja szél ellen védett. További előnye az üst és a tüzelő­anyagtartály, illetve a lángzó közötti tá­volság változtathatósága. 10 A folyékony tüzelőanyaggal táplált lángzóval hevített, eddigi főzőüstök lazán voltak a tüzelőanyagtartályhoz erősített tartókarokon felfekvő gyűrűre helyezve, úgyhogy főzés közben könnyen felbillen-15 hettek. A találmány szerinti főzőüst, ezzel szemben, a tüzelőanyagtartállyal és a rajta megerősített lángzóval még főzés közben is, kényelmesen egyik helyről a 20 másikra szállítható, egyetlen testté van egyesítve. Minthogy az üst és a tüzelő­anyagtartály közötti kapcsolat oldható, az üst, kiürítés vagy tisztítás céljából, minden nehézség nélkül, leemelhető tartó-25 járói. Az üstnek a tüzelőanyagtartálytól, illetve a lángzótól való távolságának vál­toztatása, a találmány szerinti főzőüstnek célszerű, megoldási alakjánál, úgy törté-30 nik, hogy az egyik alkatrészhez, pl. az üsthöz erősített rudak a másik alkatrész­hez, pl. a tartályhoz erősített csövek hosz­szában vannak vezetve, mely csövek és rudak a mindenkor megkívánt helyzetben 35 rögzíttetnek egymáshoz. A láng eloltásának meggátlására a lángzó furatos fémköpennyel van bur­kolva, vagy redőnyszerűen kiképezett ráccsal van körülvéve. A fémköpeny és a 40 védőrács együtt is alkalmazható. . A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképeni, megoldási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra a főzőüst elölnézete. A 2. ábra felülnézet. A 45 3. ábra a szélvédőrács részletrajza. (1) a petróleumtartály (1. ábra), mely­nek töltőnyílását az (5) kupak zárja el. A tartály a szokásos szerelvényekkel: (6) manométerrel, kicsavarolható (7) légszi- 50 vattyúval, (4) előmelegítő tálcával és (2) petróleumlángzóval bír, mely utóbbi az áttörésekkel ellátott (3) fémköpennyel van körülvéve, mely a lángot eloltás ellen megvédi. A (3) fémköpenyen kívül, vagy 55 e fémköpeny helyett a láng, a redőnysze­rűen elhelyezett és közök meghagyásával, rézsútosan fekvő (22) fémcsíkokból álló, szélvédő ráccsal lehet minden oldalról körülvéve. E szerkezet részletrajzát a 3. 60 ábra mutatja. A (15) fülekkel ellátott (13) főzőüst az (1) tüzelőanyagtartályra forrasztott (8) csöveken megerősített (9) konzolokon nyugszik és az üst köpenyéhez szoruló 65 (14) csavarokkal van az (1) tartállyal oldhatóan kapcsolva. A (3) üst és az (1) tartály, illetve a (2) lángzó távolságának szabályozása céljá­ból a (8) csövekben (10) rudak vannak 70 vezetve, melyeknek felső végén kiképzett hasítékokon a (14) rögzítőcsavarok men­nek át. A (8) csövekben kiképezett (12) hosszhasítékok és az ezekbe fogódzó (11) szorító csavaranyák az (1) edény és a (13) 75 üst távolságának változtatását, illetve a (8) csöveknek és a (10) rudaknak bármely helyzetben egymáshoz való szorítását te­szik lehetővé. A (14) csavaranyák meg-

Next

/
Thumbnails
Contents