99332. lajstromszámú szabadalom • Eljárás lemezalakú tárgyak víztelenítésére sajtolás útján

Megjelent 193Q. évi március hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99332. SZÁM. — XlII/a. (IV/i.) OSZTÁLY. Eljárás lemezalakú tárgyak víztelenítésére sajtolás útján. Prückner Richárd mérnök Wien. A bejelentés napja 1929. évi február hó 25-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi március hó 5-ike. Lemezalakú testeknek sajtóban való víztelenítésénél, ha sík munkafelületeket alkalmaznak, azt tapasztalták, hogy a ke­zelt anyagok végül középen nagyobb ned-5 vességtaii,alommal bírnak, mint a szélü­kön. A sajtolás kezdetén a nedvesség először a lemezek szélső részeiből folyik el, míg a nyomás növekedésénél a nedvesség már 10 nem tud a középső részből kilépni. Ez a hátrány fokozott mértékben lép fel akkor, ha lemezpapírt vagy effélét ve­tünk alá sajtolás útján való szárításnak, minthogy ezek az anyagok többnyire víz-15 telenítő gépeken fölgöngyölt anyaghen­ger felvágása útján állíttatnak elő, mi­által felborzolt szélűek lesznek. Ha már most az egyes lemezeket összerakva vet­jük a sajtóban nyomás alá, akkor sík-20 sajtolófelületek alkalmazása esetén, eze­ken a felborzolt széleken csakhamar oly magas nyomás keletkezik, hogy a víz ki­lépése meggátoltatik, ill. megnehezíttetik. A jelen találmány szerint ezt a hát-25 rányt azáltal hárítjuk el, hogy ellipszoid­szelvériyszerűen kidomborított sajtolófelü­leteket alkalmazunk. Ennek folytán elő­ször a sajtolandó rakás középső része ke­rül nyomás alá, míg a szélek még telje-30 sen nyomásmentesek lesznek. A sajtolás további folyamán, belülről kifelé, a rakás­nak mind nagyobb ós nagyobb része kerül nyomás alá, úgyhogy csak a sajtolás utolsó fázisában sajtoltatnak össze a fel-35 borzolt és ennek következtében vastagabb szélek. Ilykép a víz sajtolás közben aka­dálytalanul léphet ki a rakásból, még­pedig a középről kiindulva a szélek felé. Hogy a víz kilépése még jobban meg­könnyíttessék, a sajtolandó anyagrakást 40 nemezlapok közbeiktatása által több ki­sebb rakásokra, rétegekre osztjuk. E célra kizárólag nemezlapok alkalmasak, mint­hogy ezek szívósságuk és rugalmasságuk folytán kibírják az oldalirányú nyomást, 45 amelyet a domborított sajtolófelület idéz elő. 1 • ! A jelen eljárásnál bádoglemezeket vagy efféléket a rakásba helyezni nem kell, minthogy ezáltal a kidomborított sajtoló- 50 felületek által elérni kívánt kedvező ha­tás nem érvényesülhetne. A kéregpapírt a jelen találmány sze­rinti eljárással kb. 55%-ig vízteleníthetjük. A sajtolt anyag még igen erőteljes utó- 55 szárítás esetén is majdnem tökéletesen sík marad, minthogy, az eddigi sajtoló eljá­rásokkal szemben, a sajtolt anyag a sajtót a széleken a középső részhez képest ned­vesebb állapotban hagyja el. Abból a kö- 60 rülményből, hogy a szokásos módon való további szárításnál a szélek gyorsabban száradnak ki a középső résznél, az követ­kezik, hogy a nedvesebb szélrészek és a kevésbbé nedves középső részek, majdnem 65 egyidejűleg száradnak ki, miáltal az anyagnak hátrányos megvetemedését el­kerüljük. Szabadalmi igények: 1. Eljárás lemezalakú tárgyak víztelení- 70 tésére sajtolás útján, amelyre jellemző, hogy domborított munkafelületű saj­tolópofákat alkalmazunk. 2. Az 1. igény szerinti eljárás oly kiviteli módja, amelyre jellemző, hogy a lemez- 75 alakú tárgyak rakásrétegei közé nemez­lapokat helyezünk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents