99304. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék szennyes ruhanemű mosására

Megjelent 193Q. évi március hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI j«8fl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99304. SZÁM. — XVHI/a. OSZTÁLY. Eljárás és készülék szennyes ruhanemű mosására. Kováts Lajos oki. gépészmérnök és dr. György Károly ügyvéd Budapest. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 5-ike. A találmány mosóeljárásra és hozzá­való készülékre vonatkozik, melynek se­gélyével szennyes ruhanemű házilag vagy ipari üzemben könnyen, gyorsan, kénye-1-5 mesen és a ruhanemű káros igénybe^ vétele nélkül mosható. A találmánybeli eljárás lényege abban áll, hogy a szeny­nyes ruhaneműt tartalmazó vízbe szám­talan sugárban sűrített levegőt vezetünk 10 be és a sugarakat akként irányítjuk, hogy a mosóvíznek erélyes mozgásba­hozatala mellett a sűrített levegővel ke­vert vízsugarak a ruhanemű lánc- és ve­tülékfonalat közötti hézagokon keresztül­lő hatoljanak és ezáltal a ruhaneműn ta­padó szennyet magukkal ragadják. Ennek az eljárásnak keresztüvitelére szolgáló és ugyancsak jelen találmány tárgyát tevő készüléknek egy példa-20 képeni foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van feltüntetve. A bemutatott foganatosítási példa sze­rint a szánalakú (a) talpra szerelt (b) tokban egy magában véve ismert szerke-25 zetíi légsűrítő és ennek meghajtására szolgáló elektromotor van elrendezve, mely utóbbi az á rarnhozzá vezet ő (c) veze­tékkel van ellátva. A (b) toknak a légsűrítő felé eső hom-30 lokfalán a (d) szívófej foglal helyet, melyben ismert módon víztelenítő anyag van elrendezve és amely szűrővel van el­látva. A légsűrítő nyomóteréből két (e, f) csődarab ágazik ki, amelyekhez a hajlé-35 kany (g), illetve (h) cső csatlakozik. A hajlékony (g) cső másik végén az (i) mosócső van megerősítve, melynek sza­bad vége tölcséralakú (k) fejbe megy át. Utóbbinak sík fenéklapjában az öntöző­rózsához hasonló módon lyukak vannak 40 kiképezve. A másik hajlékony (h) cső­höz kapcsolt (1) mosócsőnek ívelt szabad végén az (m) tányér van megerősítve, melynek mellső homloklapjában ugyan­csak lyukak vannak kiképezve. 45 A (b) tokban elrendezett légsűrítő által termelt, előnyösen 1.5—2.5 atm. nyomású levegő tehát az (i, 1) mosócsövek végén elrendezett tölcséralakú (k) fejből, illetve üreges (m) tányérból számtalan sugárra 50 megosztva lép ki, mikor is az (n) edény­ben elhelyezett és a szennyes ruhaneműt tartalmazó vízzel jól keveredik, illetve a vizet élénk áramlásba hozza, úgyhogy a sűrített levegővel kevert víz az áztatott 55 ruhanemű lánc- és vetülékfonalai közötti hézagokon keresztül utat tör magának és a tapadó szennyet magával viszi. A két (i, 1) mosócsövet kézbenfogva és megfelelően mozgatva, a sűrített levegő- 60 sugarakat nem csak úgy irányíthatjuk, hogy a szennyeltávolító hatás a legjobb legyen, hanem ezáltal az (n) edényben lévő vizet és ruhaneműt is mozgásba hozhatjuk, miáltal a ruhanemű mosása, 65 illetve tisztítása tökéletes lesz. Szabadalmi igények: 1. Eljárás szennyes ruhanemű mosására, jellemezve azáltal, hogy a szennyes ruhaneműt tartalmazó vízbe számta- 70 lan sugárban sűrített levegőt vezetünk be és a sugarakat akként irányítjuk, hogy a sűrített levegővel kevert víz a ruhanemű lánc- és vetülékfonalai kö-

Next

/
Thumbnails
Contents