99302. lajstromszámú szabadalom • Cséplőgép

Megjelent 193Q. évi március hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99302. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Cséplőgép. Klujber Ferenc tisztviselő Dunaharaszti. A bejelentés napja 1929. évi március hó 29-ike. A találmány cséplőgépre vonatkozik és a cséplőgép két tiszt í tómű vének az eddi­ginél egy szer ííbb szerkezet segélyével való lökésmentes meghajtását célozza. 5 A találmány értelmében a jelzett oélt azáltal érjük el, hogy a cséplőgép szoká­sos módon lengethetően f elfüggesztett két 1 tisztítóművé!: egymássial oly forgattyús hajtómű útján kötjük ösisze, melynek 10 forgat tyútengelye az egyik tisztítóműre ezen tisztítóművel együttlengő csapágy segélyével van szerelve és melynek haj­tórúdja a másik tisztítóművet támadja, meg. Ily módon mindkét tisztítómű csakis 15 egyetlen forgattyútengely hajtásával hajtható meg és emellett a kiét tisztítómű a forgattyú, valamint az esetleg ehhez kapcsolt egy éb excentrikusan rotáló tö­megek kiegyensúlyozatlan reakcaóerejé-20 mok behatása alatt szabadion leng, miál­tal a cséplőgép keretére és alvázára kény­szerhajtásoknál visszaható lökiésiek gya­korlatilag teljesen kiküszöbölhetők. A rajz a találmány foganatosítás! pél-25 dáját a találmány megértéséhez neim szükséges eséplőgépalkaitrészek elhagyá­sával vázlatos hosszmetszetben szem­lélteti. A rajzon (a) jelöli a cséplőgép nagy 30 felső, (b) pedig annak kis alsó tisztító­művét. Ezen tisztítóművek belső beren­dezése tetszőleges, illetve a szokásos lehet. A felső (a) tisztítómű (al), az alsó (b) tisztítómű pedig (bl) esuklórudak segé-35 lyével síkban lengetheitően van a cséplő­gép (d) keretére felfüggesztve. A találmány értelmében az egyik, pl. a felső (a) tisztítóműre erősített (f) csap­ágyak útján egy (g) forgattyútengely van szerelve, melynek a tisztítóművek se- 40 glélyável elérni szándékolt, löket kétsze­resére méretezett karhosszal bíró (gl) forgat tyű ja (h) hajtórúd útján, a másik, a rajzon szemléltetett, kiviteli példa ese­téiben az alsó (b) tiszltítóművet támadja 45 meg. A (g) forgattyútengely hajtása lengő (k) szíj segélyével a cséplőgépbe helytállóan beszerelt csapágyakban forgó (i) dobtengelyről történhet. A (g) forgat tyútengely forgatásakor a 50 két (a) és (b) tisztítómű a forgattyús haj­tómű rotáló excentrikus tömegének reak­cióhatása alatt szabadon ide-oda leng, miközben az (f) csapágy, valamint a (h) hajtórúd ezen lengésben, szintén részt 55 vesz. A (g) forgattyútemigelyre a szük­séghez képest esetleg további excentrikus tömegeket erősíthetünk. A rajzon szemléltetett kivitel a, talál­mány keretén belül esetleg meg is fordít- 60 ható, amennyiben az (f) csapágy a felső helyett az alsó (b) tisztítóműre szerelhető, amikor is a (h) hajtórúd a felső (a) tisz­títóművet támadja meg. A rajzon látható kivitel azonban előnyösebb, mert az (i) 65 dobtengely egyébként is szokásos és elő­nyös elrendezésének megtartásával a hajtóerőnek egyszerűbb módon való köz-A-etlen levételét teszi lehetővé. Szabadalmi igények: 70 1. Cséplőgép, azáltal jellemezve, hogy a szokásos módon felfüggesztett két tisztítómű egymással a két tisztító­műre szerelt, a forgattyútengely hajtásakor mindkét tisztítóművet az 75 excentrikusan rotáló tömegek reiakoió­ereje révén szabadon lengető, a köt

Next

/
Thumbnails
Contents