99296. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kenőágyak és csapágyszelencék elzárására, különösen vasúti járművek tengelyeihez

-Megjelent 1930. fevi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99296. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Berendezés kenőágyak és csapágyszelencék elzárására, különösen vasúti járművek tengelyeihez. Société Générale Isothermos Paris. A bejelentés napja 1928. évi október hó 19-ike. Franciaországi elsőbbsége 1927. évi október hó 20-ika. A találmány kenőágyakhoz és csapágy­szelencék tömítő elzárására, főkép vasúti járművek tengelyei számára való beren­dezésre vonatkozik, melynek célja annak 5 megakadályozása, hogy idegen testek, mint por, szenny, víz és egyéb folyadékok a kenőágyakba és csapágyszelencékbe be­hatoljanak. Ismeretesek már ilyfajta elzáróberende-10 zések, melyek plasztikus hüvelyből álla­nak, melyet a kenőágy vagy csapágysze­lence és az ágy tengelye, pl. a kenősze­lence és járműtengely közé, helyeznek. Jelen találmány értelmében a hüvely az 15 említett részek egyikén tömítően van meg­erősítve, a másik rész által golyóscsapágy útján hordatik. Ezen elrendezés előnye, hogy a mozgás megszüntethető anélkül, hogy nagyobb súrlódások keletkeznének 20 és különleges kenőzsírra volna szükség. Előnyös, ha magát a golyóscsapágyat lökések, valamint por, szenny és idegen testek behatolása ellen gyűrű segélyével védjük, mely előnyösen a mozgatható 25 részre van ékelve. A rajzon a találmány foganatosítani példája látható. Az 1. ábra sínjármű csapágyszelencéjén, tengelycsapjának megfelelő részén át vett 30 függélyes hosszmetszet, mely a találmány szerinti tömítőberendezés alkalmazását szemlélteti, a 2. ábra pedig az 1. ábra II—II vonala szerint vett keresztmetszet. 35 A rajzon (1) jelzi a tengelycsap nyak­részét, (2) a csapágytok vagy kenősze­lence testét, (3) pedig az ágycsészét. Az (1) tengelycsap (4) vastagításának végén faz (5) kerékagy van elrendezve, mely (6) kettős csészegyűrűvel van ellátva, mely 40 arra szolgál, hogy visszatartsa az olajat, mely a (2) szelencéből távozni akar. A (2) szelence (7) hosszabbítással van ellátva, mely a (6) gyűrűt körülzárja. Ezen (7) hosszabbításon van a találmány 45 szerinti elzáróherendezés megerősítve. Ezen berendezés előnyösen lényegileg kónikus alakú, rugalmas (8) hüvelyből áll, mely a (7) perselyen (7a)-nál alkalmas szerv útján mereven van megerősítve, 50 úgyhogy ezen persellyel tömítő kapcsolat létesül. A hüvely másik végével egy go­lyós csapágy külső (9) koszorúján nyug­szik, melynek belső (10) koszorúja a ten­gelycsap (5) vastagítására vagy a kerék- 55 agyra van szerelve. A (8) hüvely tetszőleges, alkalmas anyagból pl. bőrből, kaucsukból, vászon­ból vagy fémből is készíthető, feltéve, hogy akár a hüvelyt képező anyag tulaj- 60 donsága, akár többé-kevésbbé hajtogatott vagy hullámosított alakja folytán képes a (7) persely és az (1) tengely relatív hely­zetének változásait rugalmas, bár arány­lag gyenge deformációval követni; ily 65 változások főkép az egész komplexumot képező részek között fellépő játék vagy ezen egyes részek elhasználódása folytán keletkezhetnek. A golyóscsapágy, mely a (8) védő- 70 hüvelyt tartja, a maga részéről (11) gyűrű által védhető, mely az (5) agyra rá van öntve vagy egyszerűen felhúzva és a go­lyóscsapágyat többé-kevésbé átfedi. Ezen (11) gyűrű centrifugálerő hatása folytán 75 kifelé hajtja a hozzá jutó idegen testeket,

Next

/
Thumbnails
Contents