99295. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kenőágyak és olajszelencék védelmére, főkép sínjárművek tengelyeihez

Megjelent 1930. évi március hó 1 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99295. SZÁM. — Y/'b. OSZTÁLY. Berendezés kenőágyak és olajszelencék védelmére, főkép sínjárművek tengelyeihez. Société Générale Isothermos Paris. A bejelentés napja 1928. évi október hó 18 ika. Franciaországi elsőbbsége 1927. évi október hó 20-ika. A találmány kenőágyak és olajszelencék védelmére, főkép sínjárművek tengelyei számára való berendezésre vonatkozik, mely oly hajítógyűrűvel van ellátva, mely 5 a mozgatható részen van megerősítve és centrifu gálerővel hat. Ilyfajta isimer/t be­rendezéséknél a hajítógyűrű centrifugái­ereje dacára idegein testek hatolnak be a csapágyba, és üzemzavarokat okoznak. A 0 találmány segítségével a berendezést, ha­tályosabbá tesszük és nagyobb védelmet létesítünk idegen testeknek a csapágyba való behatolása ellen. A találmány értelmében a hajítógyűrű !5 a csapágyszelencével ellentétes oldalán kinyúló részekkel vagy mélyítéseikkel van ellátva, melyek a hajítógyűrű forgatása alkalmával légáramlásokat Vagy légör­vényléseket létesítenek, melyek a port és >0 az idegen testeket elhajtják és így azok­nak a szelencébe való belépését megaka­dályozzák. A találmány néhány foganatosítási pél­dája egy koesiitangelyággyial kapcsolat-25 ban a mellékelt rajzon látható. Az 1. ábra az olajszelenoén és a hajító -• gyűrűvel összekötött tengely megfelelő részén át vett függélyes hosszmetszet, a 2. ábra a hajítógyűrű elölnézete, a 30 3. ábra annak távlati képe, a , 4. ábra a hajítógyűrű és az azt körül­vevő, az ágytokkal összekötött kalitkán át, az 1. ábrának megfelelő metszet, az 5. ábra a kalitka elölnézete, a 35 6, ábra a plasztikus tömítőanyag és le­mez segélyével elzárt olajszelence és a kí­vül alkalmazott hajítógyűrű metszete, végül a 7. ábra az utóbb említett lemez elöl­nézete. 40 A különböző ábrákban (1) jelzi a ten­gelycsapot, (2) a csapágy vagy olajsze­leince testét, (3) a csiapágycsészét, (4) a tengelycsap vastagítását, (5) a kerékagy csatlakozó részét és (6) kettős csészével 45 ellátott gyűrűt, mely megakadályozza a persely elhagyására hajlamos olaj kilé­pését. A (7) védőhajítógyűrű a tengely (4) vastagításán van megerősítve és azzal 50 együtt forog. Az 1. ábrán a (7) gyűrű keresztmetszeti profilja látható. A (7) gyűrű sugárirányban kinyúló (8) lapátok sarával (2. és 3. ábra) van elláitva, melyek egyszerű toldatok, kiemelkedések vagy 55 dmdorodások vagy bordák által pótolha­tók. Ezen lapátok célja, hogy légörvény­lést vagy a levegőnek örvénylő ellen­áramlását idézzék elő, mely a port vagy az idegen testeket elűzi és azoknak a per- 60 selybe való belépéséit megakadályozza. Ezen lapátok szellőztető zónát hoznak létre, melynek erőssége a kerék forgásse­bességgel növekszik. A hajítógyűrű alakja azt is lehetővé 65 teszi, hoigy a tokon kívül a centrifugái­erő által a (9) gyűrűszegélyről eltávolít­tassanak azon folyadékok vagy félig fo­lyékony anyagoik, melyek a tokba a ten­gely mentén behatolni törekszenek, kiülő- 70 nősen azon anyagok, mtelyek a kerékkül­lőkről vagy a kerékkoszorúról odafoly­nak. Nyugvó állapotban is teljesíti a ha­jítógyűrű ezen feladatolt, mert ekkor az idegen testek súlyuk folytán a (7) gyűrű- .75 ről a perselyen kívül vezettetnek el. Ezen példán a szabad levegőn működő

Next

/
Thumbnails
Contents