99225. lajstromszámú szabadalom • Villamos hajtómű két vagy több, váltakozva működő berendezéshez

Meg-jelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99225. SZÁM. — VÍI/g. OSZTÁLY. Villamos hajtómű két vagy több, váltakozva működő berendezéshez. Magyar Siemens-Scliuckert-Művek Villamossági R.-T. Budapest. A bejelentés napja 1929. évi iebruár hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi február hó 22-ike. A találmány két vagy több váltakozva működő berendezés villamos meghajtá­sára vonatkozik és lényege abban áll, hogy a hajtómotorok sorba vannak kapcsolva 5 és liogy a mindenkor terheletlen motorok növekedett feszültségfogyasztásukkal a többi mótor fordulatszámát csökkentik és azok forgó tömegeit energialeadására kényszerítik. E váltakozó munkateljesít-10 mény mellett nem szükséges, hogy a mo­torok bizonyos ütemben dolgozzanak. Ismeretesek oly indító berendezések, melyeknél a hajtómotorok sorba vannak kapcsolva. Ezeknél a hajtásoknál azonban 15 a cél rendesen az, hogy lehetőleg kis fe­szültséggel dolgozó motorokat alkalmaz­hassanak, egyébként azonban megtartha­tók legyenek azok a viszonyok, amelyek a motorok párhuzamos kapcsolása mel-20 lett egyáltalában fennállanak, így fő­képen, hogy egy mótor lekapcsolása vagy leterhelése a többi motort ne befolyásolja. A találmány szerinti elrendezésnél a jelentkező kölcsönhatások a következők: 25 Míg a terhelt mótor kevesebb feszültséget vesz fel, a többi terhelt vagy terheletlen, sorba kapcsolt mótor a hálózatból na­gyobb feszültséget vesz fel. Ezeknek a mo­toroknak a fordulatszáma tehát gyorsab-30 ban növekedik, mint amily fordulatszám­növekedés a leterhelésnek megfelelne, úgyhogy e motorok forgó tömegeiben ele­ven erő halmozódik fel. Ha a terhelés elosztása megváltozik az-35 által, hogy az először dolgozó motorokat leterheljük és a többi mótor valamelyikét megterheljük, úgy ez utóbbit a többi mó­tor forgó tömegeinek eleven ereje energiá­val táplálja. Ez a mótor ennek következ­tében nagyobb hálózati feszültséget vesz 40 fel, úgyhogy tendenciája van a fordulat­szám csökkenésére, mimellett a vele együtt forgó tömegek energiát adnak le. Ennek következtében az először megter­helt volt és most üresen járó mótor na- 45 gyobb feszültséget vesz fel, úgyhogy for­dulatszáma növekedik és forgó tömegei­ben eleven erő halmozódik fel. Ez az energiatartalék a következő játék alkal­mával hasznosíttatik. A találmány sze- 50 rinti, leírt energiatárolás lehetővé teszi-a találmány szerint épített telepnek ismert telepekkel szemben nagyobb teljesítő­képességét ugyanazon mótorméretek mel­lett, vagy a mótorméretek csökkentését' 55 ugyanazon teljesítmény mellett. A hatás növelése céljából a motoroknál külön lendítő tömegeket kapcsolhatunk. A motorok soros kapcsolásának továbbá az az előnye, hogy dacára a nagyobb háló- 60 zati feszültségnek, kisebb feszültségre ter­vezett, tehát olcsóbb motorokat alkalmaz­hatunk. A találmány szerinti berendezés példa­ként! kiviteli alakját egy elő- és egy kész- 65 csákozó gép esetére, melyek nem egyide­jűleg működnek, az ábra mutatja. (1) az előcsákozó, (2) annak hajtómotorja, (3) a (4) hajtótengellyel kapcsolt lendítőkerék, (5) a készcsákozó gép, (6) annak hajtó- 70 motorja, (7) pedig a (8) hajtótengellyel kapcsolt lendítőkerék és (9) a hálózat. A (2) és a (6) hajtómotorok közönséges forgóáramú indukciós motorok, amelyek nek (10) és (11) státortekercsei a (9) háló- 75 zattal szemben sorosan vannak kapcsolva. A motorok (12) és (13) rotorai úgy villa­mosan mint technikailag is egymástól

Next

/
Thumbnails
Contents