99221. lajstromszámú szabadalom • Számtárcsás kapcsoló készülék

Meg-jelent 1930. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^Mgp SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99221. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Számtárcsás kapcsoló készülék. Standard Villamossági R-T. Újpest. A bejelentés napja 1928. évi november hó 22-ike. Angolországi elsőbbsége 1928. évi május hó 18-ika. A találmány olyan számtárcsás kapcsoló készülékekre vonatkozik, amelyek ujjnyí­lásokkal ellátott tárcsával vannak felsze­relve és amelyek önműködő, illetve félig 5 önműködő távbeszélő berendezésekben ta­lálnak alkalmazást. A találmány főcélja az ismertetett számtárcsás kapcsoló készülé­kek olyan, tökéletesítésében áll, amelynek következtében a fő hajtórúgó feszültsége 10 nehézség nélkül szabályozható. A találmány értelmében alkalmazott el­rendezés révén előnyösen a használati utasítást tartalmazó lap eltávolítása után a hajtórúgó tetszőleges kívánt mértékben 15 feltekercselhető vagy letekercselhető fe­szültségének szabályozása céljából. Meg kell még említeni, hogy az ezidőszerint használatos számtárcsás kapcsolóknál egy­általában nem is lehetséges a rúgó feszült-20 ségét az ujjnyílásokkal ellátott tárcsa egy fordulatánál kisebb mértékben szabályozni. A találmány egyik jellemző sajátsága szerint a hajtórúgó beállítható megfogó alkatrész útján áll kapcsolódásban ama 25 szerkezeti elemmel, amelynek hajtására a rúgó szolgál, mimelle tt a beállítható meg­fogó alkatrész mozgásátvivő összeköttetést szolgáltat az említett alkatrészek között és azokhoz képest viszonylagosan beállít-30 ható a rúgó feszültségének szabályozása céljából. A találmány egy másik jellemző saját­sága önmagát rögzítő feltekercselő szerke­zet elrendezése, amely a fő hajtórúgóval S5 összeköttetésben áll és a kapcsoló szerke­zettől függetlenül beállítható a hajtórúgó feszültségének szabályozása végett. A be­állítható megfogó alkatrész előnyösen a számtárcsa mellső oldala felől hozzáférhető és rúgás kilincsszerkezetet tartalmaz, amely 40 a hajtórúgó szabályozása céljából az égjük irányban elforgatható vele együttműködő alkatrészhez képest, amellyel mozgás­átvivő kapcsolást képez, amidőn az egyes alkatrészek a rúgó behatása alatt a másik 45 irán3'han forognak. Az ujjnyílásokkal ellátott tárcsának ki­vágásai vannak, amelyeken át a beállítható megfogó alkatrész hozzáférhető, míg a ki­vágások között lévő karok a megfogó alkat- 50 résszel együttműködő ütközőket képeznek. Az előzőkben felsorolt és a találmány egyéb jellemző sajátságai teljesebben meg­érthetők a következő részletes leírásból, amelyben a találmány szerinti készülék 55 egy kiviteli alakját a mellékelt rajz kap­csán részletesen ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerint kiképezett számtárcsás kapcsoló készülék elölnézete a használati utasítást tartalmazó lap el- 60 távolítása után. A 2. ábra metszet az 1. ábra X—X vonala szerint. A 3. és 4. ábra a beállítható megfogó al­katrész részletrajza felülnézetben, illetve 65 oldalnézetben. Az 5. és 6. ábra a megfogó alkatrésszel együttműködő süveg felülnézete, illetve ol­dalnézete. A számtárcsás kapcsoló készüléknek ujj- 70 nyílásokkal ellátott (A) tárcsá ja van, amely a (C) számgyűrűt hordó (B) alaplemez fö­lött, illetve az előtt fekszik. A (B) alap­lemez központi nyílásán a (D) orsó megy keresztül, amely körül az (E) fő hajtó- 75. rúgó van elrendezve. Az ujjnyílásokkal ellátott tárcsából az (F) karima áll ki, amely a használati utasítást tartalmazó lap

Next

/
Thumbnails
Contents