99192. lajstromszámú szabadalom • Vigyázati készülék vonatbiztosító berendezésekhez

3J.eg.jelent 1930. évi fVbruár hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99192. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Vigyázati készülék vonatbiztosító berendezésekhez. Knorr-Bremse A.-G. Berlin-Lichtenberg. Pótsiabadalom a 97479. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1928. évi május hó 22-ike. A törzsszabadalom szerinti vigyázati készülék önműködően ható részből és kéz­zel, önkényesen kezelendő, csap (szelep stb.) gyanánt kiképezett részből áll, mely 5 a vigyázati készülék működtetése alkal­, mával lehetővé teszi azt, hogy az önmű­ködően ható részhez tartozó vezérlő alkat­részbe nyomólevegő vezettessék be annak elkerülése céljából, hogy valamely, figyel-10 meztető állásban lévő előjelző előtti vi­gyázatos elhaladáskor kényszerfékezés következzék be. A törzsszabadalom szerinti készüléknél az önkényesen befolyásolandó csapnak a 15 használati helyzetben való maradandó visszatartása meggátolná a kényszerféke­zésnek valamely figyelmeztető vagy tilos állásban lévő előjelzőnél való bekövetke­zését. Ez a lehetőség komoly veszélyeket 20 rejt magában, minthogy tilos jelzők előtti vigyázatlan elhaladás többé nem válik biztosan lehetetlenné. A találmány már most a vigyázati ké­szülék önkényesen kezelendő részének oly 25 kiképzésére vonatkozik, hogy ezen rész­'i nek a használati helyzetben való megha­gyása kényszerfékezést idéz elő, amivel kikényszerítjük a készüléknek szabály szerű, a szándékolt biztonságot egyedül 30 biztosító használatát. !-• Ezen célból az az elzáró alkatrész, mely a nyomólégtartály és a vigyázati készü­lék önműködően ható részének vezérlő szerve közötti közlekedést rendes viszonyok 35 között zárva tartja és csak a vigyázati i készülék kezelése esetén teszi szabaddá, oly szelepszerkezet gyanánt van kiké­pezve, melyet a nyomólégtartályban ural­kodó nyomás zárva tart és mely nyomó­gomb segélyével nyitható, mely egyúttal 40 oly szelepet működtet, mely az elsősorban említett szelepen átáramló nyomólevegő egy részét a vészfékszelephez juttatja s ezzel adott esetben ezen vészfékszelep nyi­tása következik be. 45 Hogy a vészíékszelepnek a vigyázati készülék szabványos kezelésénél bekövet­kező működését meggátoljuk, evégből a nyomógomb és az ezzel összekötött, a ; vészfékszelephez való hozzááramlást ve- 50 zérlő szelep a nyomóközegforrás és a vi­gyázati készüléknek önműködően ható része között elrendezett szeleppel nincsen mereven összekötve, hanem e részek egy terhelőrúgó hatása alatt az utóbb emlí- 55 tett szeleptől függetlenül képesek a szab­ványos helyzetbe visszamozogni. A vigyá­zati készülék önműködő része elé iktatott szelep a nyomógombra gyakorolt rövid, ütésszerű lenyomás révén nyílik és a nyi- 60 tott helyzetben megmarad, míg a nyomó­gomb és az utóbbival lazán összekötött szelep nyomban a szabványos helyzetbe tér vissza; megmarad pedig mindaddig, amíg az a vágányúti befolyásoló pontnak 65 a mozdonyon lévő átvivő szelepre gyako­rolt hatása folytán, vagy — ha a vágány­úti befolyásoló pont hatása kimarad (a jelzők szabad állása) — a vágányúti sze­lep hatása révén az alább közelebbről is- 70 mertetett módon önműködően nem záró­dik és a vigyázati készülék önműködő része vissza nem állíttatik. A találmány szerinti vigyázati készülék végül akként van kiképezve, hogy — ha 75 valamely, figyelmeztető állásban lévő elő­jelző előtti vigyázatlan elhaladáskor kényszerfékezés jött létre — lehetetlen

Next

/
Thumbnails
Contents