99191. lajstromszámú szabadalom • Pénzcsomagoló készülék

Megjelent 1930. évi február hó lö-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99191. SZÁM. — XVlII/d. OSZTÁLY. Pénzcsomagoló készülék. Kunstadter Vilmos gyáros és Szakáll Ferenc vaskereskedő Budapest. A bejelentés napja 1928. évi február hó 13-i'ta. A találmány tárgya oly készülék, mely­nek segélyével az ércpénzek csomagolása könnyen és gyorsan végezhető. A csatolt rajzon a készüléknek egy pél-5 daképen felvett foganatosítási alakja van feltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra a készülék hosszmetszete, a 3. ábra pedig metszet az 1. ábra A—B 10 vonala mentén. A készülék az egyik végén zárt, másik végén pedig (a) tölcsérben folytatódó (b) csőből áll, melynek átmérője oly nagy, hogy abba a csomagolandó ércpénzdara-15 bok beléhelyezhetők. A különböző pénz­darabok csomagolására különböző átmé­rőjű csöveket alkalmazunk. A (b) cső pa­lástján hosszirányban a (c) hasítél: van kivágva, emellett pedig a célszerűen 0-tól 20 50-ig terjedő beosztás van elrendezve. A beosztásnak a tölcsér felé eső végén ke­resztirányban a (d) nyílás vr a kivágva, mely a felesleges pénzdarabok kibocsátá­sára szolgál. A (b) cső lezárt végében az 25 (f) dugattyútest van elhelyezve-, mely a cső végén túlnyúló és (g) tekpTcsrúgó ha­tása alatt álló (h) dugattyúi adban foly­tatódik. Az (f) dugattyútest palástjára az (i) lemezrúgó fekszik fel, melynek egyik 30 széle a dugattyútesthez hozzá van erő­sítve, másik, szabad vége pedig fogazva van. Az (f) dugattyútest felett a (b) hen­ger falán nyílás van kivágva és ezen nyílásba a (j) szorítógomb van behe-35 lyezve, melyet a (k) rúgó az (f) dugattyú­testhez igyekszik szorítani. A (b) cső fa­lán a hosszirányban haladó (1) bevezető­nyílás van kivágva, ehhez pedig az (m) tartófelület csatlakozik, mely az (o) leszo­rítókengyellel van felszerelve. A pénz 40 csomagolása a következőképen történik: az (a) tölcséren keresztül a pénzdarabokat beadagoljuk a (h) csőbe, úgyhogy a pénz­oszlop az (f) dugattyúra fekszik fel. A osőben levő pénzoszlop a (c) résen át kí- 45 vülről látható és a rés mellett levő beosz­tás segélyével a csőben levő pénzdarabok mennyisége \ívülről megállapítható. Ha a csőbe beadagolt pénzdarabok száma az ötvenet meghaladja, a fölös 50 pénzdarabok a (d) nyíláson át a csőből kihullanak. A (p) csomagolópapírt az (1) nyíláson keresztü1 vezetjük be a (b) csőbe. Hogy a bevezetesnel a papír ne gyűrőd­jön, célszerűbb előbb az (m) tartófelületre 55 fektetjük fel és az (o) kengyel alatt vezet­jük el, mielőtt a papír széle az (1) nyílás­hoz kerülne. Amint a csomagolópapír széle az (1) nyíláson át a cső belsejébe be­jutott, a (j) szorítófej a papírt az (f) du- 60 gattyútest, illetve az (f) testhez erősített (i) rúgólemez felé szorítja. Most a (k) du­gattyúrúdat forgatni kezdjük, miáltal az (f) dugattyútesthez hozzászorult csoma­golópapír behúzódik a (b) cső belsejébe 65 és körülveszi a pénzoszlopot, A tekercs­nek az (a) cső belsejébe eső végét most ujjunkkal behajtjuk, azután pedig a (h) rudat benyomjuk, amiáltal a papír­tekerccsel beburkolt pénzoszlopot az (f) 70 dugattyú a csőből kinyomja. Ha ez meg­történt, a tekercsnek másik végét is be­hajtjuk, miáltal a csomagolás befejező­dött.

Next

/
Thumbnails
Contents