99186. lajstromszámú szabadalom • Kaszálógép

Meg-jelent 1930. évi február li ó 15 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS Ü9186. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Kaszálógép. International Harvester Co. Chicag*o. A bejelentés napja 1928. évi november hó 14-ike. A találmány kaszálógépeken eszközölt újításokra vonatkozik. A találmány főcélja a sarló vagy kés számára a futókerekekről működtetett, tökéletesített, egyszerűsített 5 hajtószerkezet létesítése, mely kenőanyagot tartalmazó, pormentes tokba van zárva. A találmány további célja javított, kétrészű keréktengelyszerkezet létesítése, melybe a fő hajtókerék működtetésére egy -10 szerű kilincskerekes- kapcsolat van iktatva. A találmány további célja, hogy a hajtó­műcsoportban javított tengelykapcsolóra és a hajtóművek egyikének a kopást ki­egyenlítő beállítliatóságára tegyünk szert. 15 A hajtóműcsoportban továbbá az alább is­mertetendő célból helytálló tengelyeket al­kalmazunk. Röviden összefoglalva, a felsorolt előnyös célokat az alább közelebbről leírt kombi-20 náció révén érjük el, mely szerint kétrészű keréktengelyszerkezetbe az eddigiektől el­térő, kilincsből és kilincskerékből álló oly hajtómű van iktatva, mely helytálló köz­benső tengelyen elrendezett, állandóan 25 forgó tengelykapcsolórésszel kapcsolódó fő­hajtókereket hord, mely kapcsolórész sza­kaszos működésű kapcsolórészt, utóbbi pe­dig a végső hajtásra szolgáló kúpkerekes hajtóművet hajt, mely szintén helytálló, 30 hosszirányában beállítható, második köz­benső tengelyen van elrendezve és a sarló vagy kés hajtórúdját működteti. Az első közbenső tengely a tengelykapcsoló mű­ködtetése céljából hosszirányban beállít-35 ható. A mellékelt rajzon a találmány szerinti kaszálógép példaképeni megoldási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a találmány szerinti betokozott hajtóművel ellátott kaszálógép összelrende- 40 zését, felülnézetben mutatja. A 2. ábra a tengelykapcsolót működtető emeltyűt szemlélteti a gép hátsó oldaláról nézve. A 3. ábra a hajtóműcsoportnak részben oldalnézete és részben metszete a 4. áb­rának 3—3 vonala szerint. A 4. ábra nagyobb léptékű felülnézet és részben vízszintes a 3. ábrának 4—4 vo­nala szerint. Az 50 5. ábra az egyesített hajtókerék és kilincs­kerékmű homloknézete és részben függé­lyes metszete. A 6. ábra az első közbenső tengelyen el­rendezett szakaszos működésű tengelykap- 55 csolórész homloknézete. A 7. ábra a 6. ábrának megfelelő függélyes hosszmetszet. A 8. ábra a közbenső tengelyen elrendezett, állandóan forgó tengelykapcsolórész füg- 60 gélves metszete. A kaszálógép főkerete célszerűen az egy­darabból való (10) öntvényt foglalja ma­gában, mely a központosán felszerelt (10a) hajtóműszekrényt és az ennek oldalairól 65 kinyúló (10b) agyrészeket tartalmazza. Az öntvény továbbá a mellső (10c) keretnyúl­ványt és a (lOd) haránttartót foglalja ma­gában. Az öntvény végül a (11) vonórudat befogadó (lOe) szelencét tartalmazza. 70 E főkerethez bármily alkalmas módon a (12) összekötőkar van kapcsolva, mely a szokásos módon a lengethető (13) össze­kötőjármot hordja. Az utóbbival az oldalt kinyúló (14) késgerenda van csuklósan 75 összekötve, mely a kaszálógépeknél szoká­sos módon a (13) talpat és a (16) védő­ujjakat hordja. A sarló vagy kés (17)-nél

Next

/
Thumbnails
Contents