99144. lajstromszámú szabadalom • Padlófényezőgép

Meg-jelent 1930. évi február lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99144. SZÁM. — XVHI/a. OSZTÁLY. Padlófényező-gép. Siemens-Schuckert-Werke A.-G. Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1927. évi december hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi december hó 15-Ike. Az eddig alkalmazott, általában villamo­san hajtott padlófényezőgépek akként van­nak kiképezve, hogy csak a padló fényezé­sére alkalmasak. Ecélból oly kefékkel van-5 nak ellátva, amelyekkel a padló tisztítása, a fényezőmassza felvitele és a fényezés el­végezhetők. Ezek a gépek azonban nem fe­lelnek meg a padló állandó rendbentartá­sára. Bizonyos időközökben a padlót 10 ugyanis le kell csiszolni, hogy azt alaposan megtisztíthassuk. Ezt a munkát rendesen fémforgáccsal végzik, ami időrabló és igen fáradságos. A találmány oly padlófényező­gépre vonatkozik, amellyel a padló köny-15 nven és kényelmesen lecsiszolható. A gép e célból a találmány érteimében a kefehengereken kívül kicserélhető kö­szörűhengerekkel is el van látva. Jó ered­ményt érünk el oly köszörűhengerekkel, 20 amelyeknek palástja csiszoló anyagréteggel (korund, homok, üveg stb.) van ellátva. Előnyösen alkalmazhatók oly csiszolóhen­gerek is, amelyek pl. papíros-, vászon­vagy hasonló anyagból készült huzattal 25 vannak ellátva, amely huzat hordja a tu­lajdonképeni csiszoló anyagot. Ez a csi­szoló anyaggal ellátott huzat könnyen old­hatóan, pl. csavarokkal van a hengeren megerősítve, úgyhogy elkopás után köny-30 nyeai kicserélhető. A csiszolószövet és a henger között célszerűen rugalmas betétet, pl. nemezt vagy gumit alkalmazunk, hogy a bevonat lehetőleg egyenletesen feküdjék a hengerre. 35 Az ily padlófényezőgéppel a padlót vagy bármely más felületet is testi megerőltetés nélkül teljesen tisztára le­csiszolhatunk. A fémforgáccsal való tisz­títással szemben sok időt is takaríthatunk 40 meg. Javasoltak már oly padlófényező­gépeket, amelyek a padló lecsiszolá­sára szolgáló készülékekkel voltak fel­szerelve, ezek azonban mind nagy, csak szakmunkások által kezelhető szerkezetek voltak, amelyeknél a csiszoló berendezés 45 egy kefecsoport mellett van elrendezve. E gépek hátránya, hogy a rendesen női ház­tartási személyzet azokat nehéz voltuk miatt nem képes kezelni és hogy vala­mennyi henger és a hozzájuk tartozó hajtó 50 berendezés súlyát a géppel való munka­közben mindig mozgatni kell, bár a padló lecsiszolására sokkal ritkábban kerül a sor, mint a kef élésre. Azonkívül az ily gépek áramszükséglete sokkal nagyobb, 55 áruk is magas és kezelésük szakismeretet igényel. Az 1. és 2. ábrák a találmány szerinti gép kiviteli alakját elől- és oldalnézetben mutatják. 60 (1) a padlótisztítógép tokja, amely gép rendesen fényezőketekkel van felszerelve. Ezeket a rajzban nem tüntettük fel. A (2) tengelyt a tokon elrendezett (3) elektro­motor csigaáttétellel hajtja. A (2) tengelynek 65 mindkét, a csapágyakból kinyúló végein egy-egy (1) csiszolóhenger van könnyen ki­cserélhetően elrendezve. A csiszolóhenger hengerpalástján (5) rugalmas bevonat van elrendezve, amely pl. nemezből készült és 70 ezen fekszik a (6) csiszolópapír. A csi­szolópapírost a (7) ék rögzíti, amely a kefetengellyel párhuzamos (8) horonyba van beszorítva és ott a csiszolópapirosnák a horonyba vezetett végeit lefogja. Ha a 75 csiszolópapíros el van kopva, akkor cél­szerűen forgókon ágyazott feszítő (7) ék oldása után az elhasznált csiszolópapírost újjal kicseréljük. A (3) motoron elrende­zett (9) rúd a gép vezetésére szolgál. 80

Next

/
Thumbnails
Contents