99143. lajstromszámú szabadalom • Nagy nyomású dugattyús compressor

• Megjelent 193Q. évi február hó lő-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99143. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Nagy nyomású dugattyús compressor. Gebrftder Sulzer A.-G. Winterthur. A bejelentés napja 1927. évi november hó 24-ike. Forgattyúhajtással bíró dugattyúgé­peknél a tomszeleneék és vezetékek a du­gattyúrudaknak súlya által primár alak­változásoknak vannak alávetve, míg a 5 súrlódási erők secundár alakváltozásokat idéznek elő. Oly dugattyúgépeknél, me­lyek nagyobb nyomással dolgoznak, ne hézségbe ütközik a primár alakváltozások folytán keletkező tömítetlenségeket kikü-10 szöbölni. A secundár alakváltozások pe­dig akként hatnak be a tömítőszerkeze­tekre, hogy maximálnyomásoknál a tö­mítettség fenntartása nem lehetséges. Oly célból, hogy a dugattyúknak moz-15 gása kényszermozgású legyen, illetve hogy a hajtódugattyúknak megakadása elháríttassék, a compressornak dugattyúi mindkét oldalon a folyadékoszlopnak be­hatása alá helyezhetők. 20 Hogy ne csupán a dugattyúknak kivé­telét könnyítsük meg, hanem a dugattyxi rúdnak kihajlási hosszát is csökkentsük, előnyös a compressornak dugattyúja és a megfelelő hajtódugattyú közé egy kötést 25 elrendezni. A dugattyúk ós tomszeleneék által elő­idézett folyadékvesztességeknek kiegyen­lítése céljából a hajtógép dugattyújának kiszorítási tere nagyobb lehet, mint a 30 lengő folyadékoszlop által mozgatott hajtódugattyúnak kiszorítási tere. A com­pressornak hajtódugattyúja a compres­sor-dugattyú fölött is elrendezhető. A találmánynak egy további foganato-35 sítási alakjánál legalább két hajtódu­gattyú hat párhuzamosan kapcsolt com­pressorhengerekre, miáltal a hajtóműnek egyszerűsítésén kívül a compressornak teljesítményét növeljük. A folyadékoszlop, illetve oszlopok leg- 40 alább egy, önműködően nyíló elzárószerv­vel lehetnek ellátva. Gondoskodhatunk továbbá oly eszkö­zökről is, melyeknek segélyével egy vagy több hengernek üzemen kívül helyezésé- 45 nél, pl. a folyadéknak kerülővezetése ré­vén, a többi hengereknek üzeme fenntart­ható. A mellékelt rajzokban a találmányt ké­pező dugattyúgép, illetve compressor 50 példaképpen több foganatosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra csupán lengő folyadékoszloppal hajtott, hétfokozatos compressornak füg­gélyes metszete. A 55 2. ábra részben hydraulikusan, részben mechanikusan hajtott, háromfokozatos compressornak függélyes metszete. A 3. ábra csupán lengő folyadékoszloppal hajtott, három fokozatos compressornak 60 függélyes metszete. A 4. ábra oly compressornak vízszintes metszete, melynél a compressornak hajtó­dugattyúja mindkét oldalon egy lengő fo­lyadékoszlopnak hatása alatt áll. Az 65 5. abra metszet a 4. ábrának C—D vo­nala szerint,. A 6. ábra metszet az 5. ábrának A—B vo­nala szerint. A 7. ábra a 4. ábrán feltüntetett foganato- 7ö sítási alak egy módosításának vízszintes metszete. A 8. ábra oly compressornak függélyes metszete, melynél a compressordugattyúk és a hajtódugattyúk egymással kötés se- 75': gélyével vannak összekötve. A 9. ábra metszet a 8. ábrának E—F vo­nala szerint. A

Next

/
Thumbnails
Contents