99132. lajstromszámú szabadalom • Hajtóberendezés zárótolattyúkhoz

Megjelent 1930 . évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99132. SZÁM. — XXI/d. OSZTÁLY. Hajtóberendezés zárótolattyúkhoz. Dr. Karnath Kürt oki. mérnök Zweibrücken. A bejelentés napja 1928. évi november hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi november hó 21-ike. A találmány tárgya berendezés egy vagy két lemezzel ellátott zárótolattyúk hajtására, mely lemezek orsó forgatása révén, célszerűen az orsóraerősített biity 5 kök segélyével üléseikhez szoríttatnak, ill. üléseiktől elhúzatnak. Ezeknél a záró­íolattyúknál a tolattyú zárása alkalma val az orsó a lemezeket üléseik elé süly lyeszti és a tolat tyű nyitása alkalmával 10 azokat megint felemeli, míg a lemezek nek az üléshez való szorítása és lehúzása céljából az orsó tengelye körül forgó mozgást végez. Ily rendszerű zárótolattyúk eddig is 15 inert hajtóberendezéseinél e célból az orsót két részből kell előállítani, melyek közül a felső, kézikerék segélyével forgat­ható csavarmenetes orsó gyanánt van ki­képezve, melyen az alsó, lemezeket hordó 20 másik rész lazán és forgathatóan van fel­függesztve. Az alsó orsórész emelése és süllyesztése tehát a csavarorsó forgatása révén eszközöltetik, míg az alsó orsó részen, ezen rész forgatására külön haj-25 tómű van alkalmazva, melyet csak akkor működtetünk, ha a lemezek üléseik elé vannak süllyesztve. A zárótolattyú keze­lése tehát körülményes és időt rabló, minthogy két, még hozzá helyileg egy-30 mástól eilválaisztott hajtóművet kell ki szolgálni, A találmány szerint a zárótolattyú kezelése egyetlen egy hajtómű segélyé­vel azáltal lehetséges, hogy a lemezeket 35 hordó aJsó orsórész a lemezek süllyesztése alkalmával forgásában gátoltatik és csak a befejezett süllyesztés után forgatható a zárólemezeiknek az üléshez való hozzá­szorítása céljából, ami a felső csavarorsó rész folytatólagos süllyesztése által ére- W tik el. Ha a csavarorsót felfelé esavarol­juk, akkor az alsó orsórészi elsősorban visszafelé forgattatik, a lemezek üléseik ről távoznék és csak a felső orsórész foly tatólagos emelésekor a forgásban gátol! 45 lemezek felfelé emelkedhetnek. Minthogy az alsó orsórész forgása a felső orsórész emelő ós süllyesztő mozgásával önműkö­dően megy végbe, a zárótolattyú zárá sana és nyitására egyetlen hajtómű, pl 50 kézikerék elegendő. A tolattyú kezelése ezáltal lényegesen egyszerűbbé válik és a nyitás, valamint zárás lényegesen keve­sebb időt igényel. Előnyös, ha a felső orsórész emelő és 55 süllyesztő mozgása által befolyásolt, az alsó orsórészt forgató berendezés, görbe horonnyal ellátott és az alsó orsórészre erősített hüvely gyanánt van kiképezve, melynek hornyaiba a csavarorsó gyanánt 60 kiképezett felsőrész csapok segélyével kapaszkodik, úgyhogy a lemezek siily­lyesztése és emelésekor a hüvely forgásá­ban akadályozva van. Ha az orsóalsórész a lemezek befejezett süllyesztése után 65 szabadon foroghat, akkor a hüvely és egyszersmind az alsó orsórész is a csavar­orsó további süllyesztése folytán tengelye körül forgattatik. Hogy a lemezek emelését biztonsággal elkerüljük, még 70 mielőtt ezek üléseikről teljesen elhúzat­tak, az alsó orsórészen ütköző van alkal­mazva, mely a lemezek forgatása alkal­mával egy helytáló ellentámaszhoz ütkö­zik. Miután a lemezek üléseiktől távoz- 75 tak, az ütköző és ellentámasz közötti érintkezés megszűnik.

Next

/
Thumbnails
Contents