99066. lajstromszámú szabadalom • Lőtér vagy lőfolyosó mozgó céllal

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI JnHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99066. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Lőtér, vagy ló'folyosó mozgó céllal. borosjenői Kádár .József százados Budapest. A bejelentés napja 1928. évi február hó 11-ike. Jelen találmány tárgya egy lőtér vagy lőfolyosó berendezés, mely áll egy cél­táblából, melyre mozgó célokat vetít egy mozgóképvetítő gépezet. A céltábla és a 5 vetítőszerkezet közti tér elsötitését kulisz­szákkal tesszük teljessé. A céltábla és a vetítőgépezet egy önműködő elektromos berendezéssel bír, mely arra szolgál, hogy a találat pillanatában a vetítőgépezetet 10 megállítsa és a képet mint álló képet ve­títse. A céltábla mögött elhelyezett tük­röző golyófogó páncélról egy világító be rendezés segélyével a találat okozta résen át egy, a vetített kép színezetétől eltérő 15 színű fénynyaláb verődik vissza, mi szemlélhetővé teszi a találat helyét. Lényeges előnye — meglévő hasonló szerkezetekkel szemben — az, hogy elő­állítása olcsóbb, üzembentartása gazdasá-20 gos, kezelése egyszerű, úgy a lő-, mint a vetítéstechnika követelményeit kielégíti. Az 1. számú ábra a mozgólőtér, vagy lő­folyosó berendezés hosszmetszetét tünteti fel. A lövész részére a lőfolyosó világos 25 részén nyer elhelyezést a lőbak, vagy lő­asztal (X). Az elsötített részben foglal he­lyet a céltábla és annak szerkezete (Z). Az elsötítóst végzik, illetve teljessé teszi az egymástól megfelelő távolságra elhe-30 lyezett és megfelelő résekkel ellátott ku­lisszák (Y, Yl). A kulisszák terében a lő­vonal felett nyer elhelyezést a vetítő gép (V). A 2. és 3. számú ábrák a vetítőgépnél 35 elhelyezett automatikus megállítószerke­zet — kötél-, illetve kézimeghajtás eseténi kiviteli alakját ábrázolják. A vetítőgép hajtótárcsájába (a) vagy a megfelelő helyeken lyukak, dudorok vagy léoek 40 vannak fúrva vagy erősítve. Ezekkel a furatokkal szemben egy rúgószerkezettel ellátott pecek (b) van elhelyezve, amely pecket a találat pillanatában működésbe jövő elektromágnes kikapcsolván, az a szíjtárcsán fúrt lyukak, dudorok vagy lé 45 cek egyikébe beletolódik, illetve ütődik s megállítja, illetve rögzíti a vetítőgépet. Ugyanakkor ugyanezen elektromosszerke zet (c, cl) között kikapcsolja a mótor áram körét is. Kézzel való meghajtás esetén a 50 mótor áramkörének szakító berendezése elmarad. A 4. és 5. számú ábrák ugyanezen meg­állító szerkezet kiviteli alakját ábrázol­ják gép-, illetve mótorhajtás esetén. 55 A vetítőgép és mótor bütykökkel ellá­tott (d) és (e) tengelyeit egy megfelelő külső dudorokkal és belső vályatokkal el­látott (f) hüvely veszi körül. Egy elektro­mos úton kikapcsolódó rúgós szerkezet 60 (g) a találat pillanatában (f) hüvelyt el­tolván, a vetítőgépet a motorból kikap­csolja ós ugyanekkor a vetítőgépet (h) utközőorrok megállítják, illetve rögzítik. Ugyanaz az elektromos szerkezet (elektro- 65 mágnes) (c) és (cl) között kikapcsolja a mótor áramkörét is. A 6. és 7. számú ábrák a céltáblát és a golyófogó páncélt, mint fényvisszaverő felületet ábrázolják. A 6. ábránál a lőve- 70 dók becsapódó energiájától a páncélkere­keken vagy szánkószerkezeten visszagu­rul, illetve csúszik és (i, il)-nól a vissza­gurulás következtében zárja az önmű­ködő megállítószerkezet áramkörét, míg 75 a 7. ábránál a páncél fel van függesztve és a lövedék becsapódásánál hátralengve záródik (i, il) között az áramkör. Mind­két esetben (j, jl) rúgók a páncélt a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents