99060. lajstromszámú szabadalom • Kolloidos orgános arzénkészítmények, mint vetőmagcsávázószerek

Megjelent 1930. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99060. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Kolloidos orgános arzénkészítmények, mint vetőmagcsávázószerek. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1928. évi március hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 14-ike. Plaut „Csávázó- és ingerlőkísérletek cukorrépamagvakkal és gabonával" című, a „Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz" 1926. évi 11. és 12. 5 füzetében megjelent értekezésében többek között orgános arzénvegyületeknek vető­in agcsávázószer gyanánt való alkalmazá­sát is felemlíti és a 330. lapon kiemeli az amino-íenilaxzinoxid jó hatását is. Kitűnt 10 már most, hogy ezen vegyületek, ha mint száraz csávázószerek alkalmaztatnak, vi­gyázatlan kezelés esetén a csávázásnál fellépő por által a vele foglalkozó egyé­nek légzőszerveinek nyákhártyájaira kel­lő lemetlenné válnak. Mi már most azt a figyelemreméltó meg­figyelést tettük, hogy az orgános arzén­vegyületek ezen, a gyakorlatban nagyon kényelmetlen tulajdonságot nem mutat-20 ják, ha azokat kolloidos készítmény gya­nánt alkalmazzuk. Emellett a hatás csor­bítása nem következik be, sőt annak fo­kozása lép fel azáltal, hogy a tapadási ké­pesség a megnagyobbodott felület folytán 25 jobb. A kolloidos arzénvegyületeknek víz­ben való könnyű oldhatósága, szemben a nam-kolloidos vegyületeknek nehéz old­hatóságával, illetve oldhatatlanságával, azokat a nedves csávázás számára különö-30 sen alkalmassá teszik. A kolloidos arzénvegyületeket úgy állít­hatjuk elő, hogy az illető arzénvegyülete­ket alkalival vagy savval oldatba hozzuk és egy védőkolloid hozzáadása után, elő­zetes neutralizálással vagy anélkül, víz- 35 zel keveredő, orgános oldószerrel kicsap­juk, vagy pedig úgy járunk el, hogy az orgános arzénvegyületek képződését egy védőkolloid jelenlétében foganatosítjuk és azután a kapott kolloidos oldathoz hozzá- 40 adjuk az orgános oldószert. Egy keverék, amely pl. 3% ilyen módon kapott kolloidos fenilarzinoxidot és talku­mot tartalmaz, 1:1000 arányban alkal­mazva, árpakőüszögspóráknál megakadá- 45 lyozza a kicsírázást. Természetes, hogy ezen vegyületekhez más alkalmas gomba­ölő és baktériumölő anyagok is adhatók. Szabadalmi igény: Orgános arzén-készítményeknek vetőmag- 50 csávázószer gyanánt, való alkalmazása más gombaölő és baktériumölő anya­gok hozzáadásával vagy ilyenek nél­kül, jellemezve azáltal, hogy az arzén­készítményeket kolloidos alakban al- 55 kalmazzuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents