99048. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzókatódák előállítására

Megjelent 193Q. évi február hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI jKEnL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 99048. SZÁM. VII/D. OSZTÁLY. Eljárás izzókatódák előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. Újpest. A bejelentés napja 1928 évi junius hó 8-ika. A földalkalif érnek oxydjaiva.1 borított, úgynevezett oxydkatódák eddig legna­gyobb részt nemes fémből (platináiból vagy platinaötvözetből) álló miaggal ké-5 szültek. Az ilyen mag fémből azonban nem lehet néhány század milliméternél véko­nyabb és amellett kellő szilárdságú kató­diákat előállítani. A nehezen olvadó féme­ket, mint pl. wolframot vagy molibdént, 10 előnyösebben lehet ugyanezen célna alfeal­mazni. Ezen fémekből ugyanis még 0.01 mim. vastagságú drót is kellően szilárd és könnyen előállítható; ezek elektromos tu­lajdonságaiknál, továbbá magas olvadás-15 pontjuknál fogva is igen alkalmasiak a jelzett célra. Használhatósáiguknak akadá­lya, hogy az a 1 kailiföldfómoxidókat vagy az al kai i fö 1 d fém eke t ezein fémekre nem le­het úgy felvinni, hogy erősen tapadó és 20 így hosszas használat után is változatla­nul jó emissziiójú réteget alkossanak. Az említett akadály elkerülése céljából már javasolták az alkaliföldféimoxidból álló rétegnek nehezen olvadó fémből álló 25 miagna olyan módon való felvitelét, hogy a mag fémet előzetesen oxidálják és az al­fcalifőldfémet ezen oxidált felületre gőz állapotából leesapatjáfc. Az alkailiföldfém­gőz a nehezen olvadó fém oxidját részben 30 viagy egészen redukálja, úgyhogy olyian katódák állanak elő, melyeknek magja a nehezen olvadó fémből, felületi rétege pe­dig egészen vagy részben az alkaliföld­fém oxidjából áll. Ezen ismeretes eljárás-5 nak lényeges hátránya, hogy a magfém­nek oxidálása csak igen nehezen vihető végbe a magdrótnak gyöngítése nélkül. Oxidálás közben ugyanis az oxigén he­lyenkint mélyebb rétegbe hatol, miáltal az amúgy is csak 0.01—0.02 mm. vastagságú drót ezeken a helyeken meggyöngül, ami viszont az oxydkatóda élettartamát jelen­tékenyen csökkenti. A találmány értelmében az alkaliföld­íémvegyületréteget a következő módon 45 állítjuk elő: a magot oly anyaggal (vegyü­lettel vagy eleggyel), illetve olyan anyag oldatával vonjuk be, amely anyag már aránylag alacsony hőmérsékletre való he­vítésnél valamely nehezen olvadó fém 50 oxidjává, szulfidjává vagy esetleg halogén vegyületévé alakul át. A magdrótnak ez alacsony hőmérsékletre való hevítése után ismert módon alkaliföldfémgőzt állítunk elő, úgyhogy az alkaliföldfémgőznek egy 55 része a hideg katóda felületére csapódik le. A katóda felületén azután az alkaii­földfém az ott jelenlevő oxidot, szulfidot vagy halogenvegyületet redukálja, ameny­nyiben maga oxiddá, szulfiddá vagy 60 halóiddá alakul át. Némely esetben szük­ségesnek mutatkozik az így előállított alkaliiöldfémoxid-, szulfid- vagy haloid­rétegnek a katódán való tapadását azáltal biztosítani, hogy a katódát rövid időre né- 65 hány száz fokkal üzemi hőmérséklete fölé (pl. 1500° C-ig) hevítjük. Az ismert eljárásnak, melynek első fá­zisa a nehezen olvadó fémből álló magnak felületi oxidálása, ezzel az oxidálással 70 összefüggő hátrányait olyan módon is el­kerülhetjük, hogy közvetlenül a nehezen olvadó fémnek oxidját vagy szulfidját, esetleg halogénvegyületét visszük fel a magdrótra. Ügy találtuk azonban, hogy 75 ilyen módon teljesen egyenletes és jól ta­padó oxid-, szulfid- vagy haloidréteg elő­állítása nehézséggel jár és célszerűbb a fent leírt módon olyan vegyületeket alkal­mazni, melyek vízben vagy esetleg más 80

Next

/
Thumbnails
Contents