97978. lajstromszámú szabadalom • Robbanó lövedék felcsapódó gyujtóval kézi lőfegyverekhez

Megjelent 1929. évi jnlius hó 15-ón. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97978. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Robbanó lövedék felcsapódó gyújtóval kézi lövőfegyverekhez. Matter Oszkár mérnök Köln. Bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 11-ike. Német elsőbbsége 1927. évi augusztus hó 11-ike. Pótszabadalom a 96432. számú szabadalomhoz. A 96432. 1. számú törzsszabadalomban gyalogsági lövőfegyverekhez, gyorstüzelő­fegyverekhez, stb.-hez való robbanólövedék van ismertetve, mely indító robbanóanya-5 got és robbanótöltetet tartalmaz. A gyújtás oly módon történik, hogy a lövedék íel­csapódási oldalán elhelyezett indító rob­banótöltet a felcsapódásnál bekövetkező ütés folytán durran és a durranást a rob-10 banótöltetre viszi át. Ez elrendezésűek azonban következő hátrányai vannak: Kísérletekkel megállapítatott, hogy a gyújtás a felcsapódásnál nem következik be abszolút biztonsággal, ha a lövedék a 15 hegyes lövedékek ismert alakjával bir, mert ez esetben a felcsapódási ellenállás nem mindig kellő mértékű. Sőt. sok eset­ben megfigyelhető volt, hogv pl. ily lö­vedékek deszkákat simán átütnek anélkül, 20 hogy robbanának. Ha azonban a lövedéket kellő nagyságú homokfelülettel látjuk cl, akkor az ellenállás a felcsapódásnál ugyan elegendő a robbanás bevezetéséhez, azon­ban ez elrendezés azzal a hátránnyal bir. 25 hogy a homokfelület a repülő lövedék lég­ellenállását nagy mértékben növeli, minek folytán a röppálya nagyon kedvezőtlenül befolyásoltatik. Azt találtam, hogy a robbanólövedék. 30 a hegyes lövedékek ismert alakjában ké­pezhető ki és az mindamellett biztos gyúj­tást kaphat a felcsapódásnál, ha a löve­déket a felcsapódási oldalon oly felcsapódó gyújtóval látjuk el, melyet a mellékelt váz-35 lat mintegy tízszeres nagyításban tüntet fel. A működési mód a következő: A (4) hollandi csavaranya, melynek külső alakja lövedékcsúcs gyanánt van ki­képezve és melynek csúcsa a ferdeirányú (1) furatok által gyengítve van, a (2) 40 gyujtószeget tartja, míg utóbbit a (3) re­kesztőlemezke a perkusziós töltetbe való időelőtti behatolás ellen biztosítja. E gyu jtó­kész ü lék csavarmenetek útján van az (5; lövedék-köpenyre erősítve. Ha már most 45 e lövedék valamely szilárd tárgyra csapó­dik, akkor a (4) anya mellső része az (l) furatoknál letörik, a mögötte fekvő (2) ütőszeg megvastagított szárával deformálja a (3) rekesztőlemezkét, áthatol azon ós 50 csúcsával a vékony (8) fémlappal letakart (6) perkusziós- és indító robbanótöltetre iit, mely célszerűen nehézfém-azidból áll, minek folytán a durranás bekövetkezik és a (7) robbanótöltetre vitetik át. A gyújtó 55 méretei tág határok közt változtathatók, különösen a (3) rekesztőlemezke meg­felelő méretezésével kölcsönözhető tetszés­szerinti érzékenység a gyújtónak. Szabadalmi igény. 60 A 96432. I. számú törzsszabadalomban vé­dett robbanólövedék további kiképzése felcsapódó gyújtóval mindennemű kézi lövőfegyverhez, azáltal jellemezve, hogy a lövedék felcsapódási oldalán oly fel- 65 csapódó gyújtóval van ellátva, mely az, esetleg az (1) furatokkal a csúcsán gyengített (4) hollandi csavaranyából és a (3) rekesztőlemezke által bizto­sított (2) ütőszegből áll. 70 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents