97962. lajstromszámú szabadalom • Feszültségszabályozó készülék váltakozó áramú hálózatokhoz

Megjelent 1939. évi július lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91962. SZÁM. VII/g". OSZTÁLY. Feszültségszabályozó készülék váltakozó áramú hálózatokhoz. Ganz-féle Villamossági li. T. Budapest. Bejelentés napja 1928. évi február hó 8-ika. A találmány tárgya oly tesziillségsza­bályozó készülék, amely lehetővé teszi vál­tokazó áramú hálózatok feszültségének vál­toztatását mindennemű mozgó kontaktus 5 nélkül. A találmány lényege abban áll, hogy egv vasmagon elrendezett, egyik végükkel a há­lózat különböző sarkaihoz, másik végükkel pedig a szabályozandó feszültségű közös 10 ponthoz kapcsolható két feszültségszabá­lyozó-tekercselés fluxusai egy rövidrezárt tekercseken keresztülmenő és egy ezeken kívül záródó, ágra oszlanak, mely rövidre­zárt tekercsek olyként vannak elmozgat-15 hatóan elrendezve, hogy eltolásukkal a fluxusok azon részeinek aránya, melyek a rövidrezárt tekercselésen belül és kívül záródnak, a két íeszültségszabályozó-te;-. kercsben egyidejűleg, de ellenkező érte-20 lemben változik. A találmány célszerű megoldásában a rövidrezárt tekercs a két feszültségsza­bályozó-tekercselés mágneses áramköreibe iktatott közös zárófegyverzetei alkotó moz-25 gatható vastesten van elrendezve. Ezen utóbbi megoldás célszerű elrende­zése abban áll, hogy a rövidrezári teker­cselést hordó fegyverzet forgathatóan van ágyazva ós a feszültségszabályozó-teker-30 cseléseket hordó vastestnek sarkfelületei a forgó fegyverzetet burkoló hengerköpeny­felületet határolnak. Ez utóbbi elrendezésnek ismét legcél­szerűbb megoldása abban áll, hogy a két 35 feszültségszabályozó-tekercselés mindegyi­kének fluxusa két körfolyamra van osztva, amelyek a forgó fegyverzetnek két kü­lönböző helyén fekvő egy-egy rövidrezárt tekercsen keresztül úgy záródnak, hogy a két rövidrezárt tekercsben indukált ára- 40 mok révén a fegyverzetre kifejtett forgató­nyomatékok ellenkező értelműek. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak több példaképem megoldási alakja van egyfázisú váltakozó áram számára feltün- 45 telve: Az 1. és 2. ábra a találmány szerinti készü­lék elvét feltüntető vázlat, 3. ábra a készülék célszerű megoldási alakja forgó fegyverzettel, 50 4. ábra a 3. ábrabeli elrendezésnek a mágneses forgatónyomatékot kiküszöbölő változata, 5. ábra pedig a készüléknek transzfor­mátorok feszültségszabályozására való al- 55 kalmazása. Az 1. ábra szerint a készülék az (m) zárt vasmagon elhelyezett két (al). és (a2) feszültségszabályozó-tekercselésből áll, me­lyek egyik végükkel a váltakozó áramú há- 60 lózat (1), illetve (2) sarkaihoz' vannak kap­csolva, míg a két tekercselés másik végé­vel egy közös (3) ponttal van összekötve, amelynek feszültségét szabályozni kíván­juk. Az (m) vastest a (b) mágneses mellék1 - 65 zárlattal van ellátva, amelyen keresztül úgy az (al), mint az (a2) tekercselés (el), illetve (e2) fluxusa zárulhat. A (b) mágneses mellékzárlatba ikta­tott (d) légközben az (m) vastestet körül- 70 fogó (k) rövidrezárt gyűrű fekszik, melyet a (d) légköz hosszában el lehet tolni. A készülék működése a következő: Ha a (k) rövidrezárt tekercs a rajzban feltüntetett helyzetben van, úgy a ponto- 75 zottan jelzett (el) erővonal-áram, mely az (al) tekercselésen megy át, egyszers­mind a (k) rövidrezárt tekercsen is kény-

Next

/
Thumbnails
Contents