97948. lajstromszámú szabadalom • Önrögzítő ablak- vagy ajtópánt

Megjelent 1939. évi jú lius li ó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97948. SZÁM. — VlII/c. OSZTÁLY. Önrögzítő ablak- vagy ajtópánt. uszfalvi és mocsolyai Usz István mag-ári tisztviselő Budapest. Bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 23-ika. A találmány tárgya oly önrögzítő ablak vagy ajtópánt, mely az ablakot vagy ajtót csukott, nyitott, esetleg félig nyitott hely­zetben, a pántok hüvelyének fogazatos ki-5 képzése által, minden más szerkezeti elren­dezés igénybevétele nélkül, önműködőlég rögzíti. Az 1. ábra, ablakra való pántot nézetben, a 2. ábra kétoldalúlag fogazatosan kikép-10 zett hüvelyrészt nézetben s végül a 3. ábra egy fele részben fogazatosan ki­képezett kiviteli formát ábrázol. Az 1. ábra szerinti alsó pánt (1) hüvely­része (5) négy fog által alkotott négy 15 völggyel (2) van ellátva, míg a felső pánt (4) hüvelyrésze (5) a négy völgy (2) mély­ségének megfelelő négy foggal (3) van ki­képezve, de olyképen, hogy az ablak nyi­táskor történő emelkedése csak 45° szög 20 után kezdődjék meg, vagyis, hogy minden fognak (3) a hozzá tartozó völgyében (2) kellő játéka legyen. A fognak (3) — ablak­pántról lévén szó — az ablak csukott hely­zetében a völgyekbe (2) helyezkednek s 25 onnan csak az ablak nyitáskor lépnek ki, — amikor az ablak 45° szög alatt áll — mely kilépésnél az ablak a fogak (3) ma­gasságának megfelelőleg mindaddig emel­kedik, amíg két-két szemben álló fog csú-80 csának érintkezése után a fogak (3) a leg­közelebbi völgyekhez (2) érnek, mikor is minden fog (3) a völgyekbe (2) siklik le s ekkor az ablak is — legmélyebb helyzeté­ben — újra rögzítődik is. 35 Az 1. és 2. ábra szerinti ablakpántnál négy egyenlő fog (3) lévén 90° szögnyi el­fordulás szükséges ahhoz, hogy bármelyik fog (3) a szomszédos völgybe (2) jusson s így a négyfogas beosztás az ablakot csak­nem teljesen csukott és egészen nyitott 40 helyzetében rögzíti. A fogak (3), illetőleg völgyek (2) száma több vagy kevesebb is lehet. A kétoldalúlag fogazatosan kiképzett hüvelyrész (3) — 2. ábra — arra szolgál, 45 hogy a fogak (3) elkopása esetén a pánt továbbra is használható legyen azáltal, hogy a hüvelyrész (5) ujjal pótolható. A hüvelyrész (5) egyik része egyenlő szárú fogakkal (6) van ellátva, melyekkel a pánt 50 hüvelyén (1, 4) kiképezett megfelelő fo­gakba (6) kapaszkodik s a pánt hüvelyével (1, 4) elfordulás tekintetében fixen össze­függ s így azzal együtt is fordul el. A kicserélhető hüvelyrész (5) szükségessé 55 teszi, hogy az alsó pánt (1) hüvelyében el­helyezkedő csap (7) meghosszabbítassék, hogy az ablak emelkedésekor is biztosan kellő hosszúságú csapon fordulhasson el. Az alsó csap (7) meghosszabbítása termé- 60 szetesen a felső csapnak (8) megfelelő rövi­dítését vonja maga után. A 3. ábra egy más kiviteli ablakot ábrá­zol, melynél a felső pánt (4) teljesen azo­nos az 1. ábrán feltüntetett pánttal (4), 65 míg az alsó pánt (1) hüvelye nélkülözi a cserélhető hüvelyrészt (5) és széle teljesen sima marad. Az alsó csap (7) furatán pe­cek (9) hatol át, mely az alsó pánt (1) hü­velyéről hiányzó fogazatot pótolja s két 70 vége, mint fog helyezkedik el a fogak által alkotott völgyekben. Szabadalmi igények. 1. Önrögzítő ablak, ajtó és butorpánt, jel­lemezve azáltal, hogy a pántok hüvelye 75 (1, 4) fogazatosan van kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents