97917. lajstromszámú szabadalom • Eljárás okiratok jogosulatlan használat vgy hamisítás elleni megvédésre

Megjelent 1929, évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97917. SZÁM. — Xffl/d. OSZTÁLY. Eljárás okiratok jogosulatlan használat vagy hamisítás elleni megvédésre. Photochemische Gesellschaft m. b. H. München. Bejelentés napja 1920. évi október hó 29-ike. A találmány tárgya eljárás mindenféle okiratoknak, hivatalos és magániratoknak jogosulatlan használata vagy meghamisí­tási elleni megvédésére és arra irányul, 5 hogy az iratok előkészítése nélkül, azokon egy fényképet hozzunk létre, amelyen ke­resztül az iratok kiállítása, szövege, nyo­mása, bélyegzése stb. egész tisztán és vilá­gosan felismerhető legyen. 10 Ebből a célból az előkészítetlen iratokra, valamely felvételről egy másolópapír fényérzékeny rétegére előállított fényké­pet rányomás útján viszünk fel és azt az­után vízgőz behatása alatt az egyébként 15 érintetlen iratokkal egyesítjük, mire a fényérzékeny réteg hordozóját az iratról leemelés útján eltávolítjuk. Az előkészí­tetlen irat egész tartalma és kiállítása az áttetsző fényképen keresztül világosan 20 látható. A találmány szerinti eljárás gyakorlá­sánál úgy járunk el, hogy miután a fel­vételt ismert módon lemezen vagy filmen előállítottuk, a fényképet papírra másol-25 juk. A másolathoz olyan papírokat alkal­mazunk, amelyen a fényérzékeny réteg keverési aránya helyes fokozatokat és vi­lágos fehér mezőket ad, mimellett eme, a kontaktpapír előállítására használt nyers-30 papírnak aláöntéssel -kell ellátva lennie, hogy a nyerspapír rostjai át ne vitessenek, ami zavarólag befolyásolná az áttetsző ré­teget. A fényképnek a fényérzékeny réte­get hordozó papíron való elkészítése és ki-35 áztatása után, ezt a réteget a tekintetbe jövő és végleges hordozó gyanánt sze­replő előkészítetlen irattal vagy egyéb nem preparált alátéttel egyszerűen hólyag­mentes rápréselés és ezt követő sajtolás által mechanikailag egyesítjük. Az átvitel 40 emellett, ellentétben az eddig ismert el­járással teljesen előkészítetlen, nem pre­parált író-, nyomtató vagy egyéb papírra, vagy tetszőleges más anyagokra történik, . amelyek nyomtatással, írással, víznyo- 45 mással vagy bármilyen szignálással lehet­nek ellátva. Az ily módon az irattal mechanikailag egyesített képet ezután már csak a kép­réteg első hordozóját képező papírtól kell 50 megszabadítanunk, amit egyszerűen azál­tal érhetünk el, hogy azt nedves meleggel kezeljük. A fénykép ezek után az előkészí­tetlen alátétet képező irattal szorosan egyesítve van. 55 Gyors és egyenletes kiszárítás végett, célszerűen még egy keményítő fürdőt al­kalmazhatunk, amellyel egyidejűleg vala­mely víztelenítőszer találhat alkalmazást, miáltal a képréteg szilárdságát és az alá- 60 téttel való benső kapcsolatát növeljük. A leírt eljárás tehát módot nyújt, hogy hivatalos vagy magániratokon minden változtatást a rá felvitt oldhatatlan, fény­kép segélyével, az írás és az irat egyéb 65 külső jellemzőinek befolyásolása nélkül, lehetetlenné tegyünk, úgy, hogy minden­féle iratok számára, amelyek a forgalom­ban mint okiratok, kimutatások a jogo­sult igazolására szolgálnak, a legtökélete- 70 sebb védelem biztosíttatik. Természet­szerűleg az eljárás nem szorítkozik egy­színű képek átvitelére, hanem többszínű, a színesfotográfia elvei szerint előállított képek is átvihetők, önként értetődik, hogy 75 a jelen eljárás szerinti fényképátvitel tet­szőleges anyagií más hordozóra is történ­het.

Next

/
Thumbnails
Contents